Cauta pe site:  
     Prima pagină » Pagina anterioară Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

Actele administrative adoptate de CGMB atat cele cu caracter normativ, cat si cele cu caracter individual

Actele administrative adoptate de CGMB atat cele cu caracter normativ, cat si cele cu caracter individual pentru anul 2022

 
HOTĂRÂREA NR. 651 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 286/02.06.2022 privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 185.907.633,54 lei
HOTĂRÂREA NR. 650 privind aprobarea participării Municipiului București în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală, în vederea realizării proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”
HOTĂRÂREA NR. 649 privind darea în folosinţă gratuită a terenului situat în Drumul Rudeni - Chitila, nr. 22 - 28, Tarlaua A912, sector 1, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Municipiul Bucureşti, în scopul realizării obiectivului de investiţii ”Centru integrat de colectare prin aport voluntar destinat aglomerărilor urbane mari (CAV)”
HOTĂRÂREA NR. 648 privind încheierea unor acorduri - cadru de consultanță. asistență și/sau reprezentare juridică a intereselor Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 647 privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 646 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricola pentru municipiul Bucureşti, pentru anul 2023
HOTĂRÂREA NR. 643 privind pentru modificarea anexelor nr. 1, 3 și 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 40/22.02.2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivelor de investiţii lucrări de modernizare și integrare în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie – Bulevardul Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului
HOTĂRÂREA NR. 642 pentru modificarea anexelor nr. 15 și nr. 34 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 123/05.04.2017 privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru lucrările de semaforizare în intersecții și treceri pentru pietoni din municipiul Bucureşti - 101 intersecții
HOTĂRÂREA NR. 641 privind modificarea anexelor nr. 25, nr. 26, nr. 27, nr. 31, nr. 45 și nr. 49 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 41/22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii ”Reabilitare sistem rutier și realizare rețele edilitare pentru 68 străzi din Municipiul Bucureşti”
HOTĂRÂREA NR. 640 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 128/27.04.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Refacere și modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare desfășurării activităților sportive și de agrement”
HOTĂRÂREA NR. 639 privind aprobarea proiectului ”Creșterea capacitații de investigații paraclinice și a calității actului medical pentru pacienții consultați în regim ambulator în cadrul Spitalului Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - THB-AMB” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 638 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii « Extinderea Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Filantropia prin construirea unui corp nou de clădire»
HOTĂRÂREA NR. 637 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii «Construirea unui centru de transplant multi - organ în cadrul Spitalului Clinic ”Sfânta Maria”, prin construirea unui corp nou de clădire»
HOTĂRÂREA NR. 636 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii ”Înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență Oncopediatrie în cadrul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”
HOTĂRÂREA NR. 635 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii «Construirea Centru de Psihiatrie Pediatrică în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia»
HOTĂRÂREA NR. 634 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului ”Ambulatoriu integrat la Spitalul Clinic Nicolae Malaxa - Cabinete diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, secție externă și laborator RMFB”
HOTĂRÂREA NR. 633 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la instituirea unor taxe speciale pentru asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu această destinație și pentru operațiuni fiscale
HOTĂRÂREA NR. 632 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Stație de epurare - Spitalul Clinic Sf. Maria”
HOTĂRÂREA NR. 631 privind aprobarea protocolului de colaborare privind pregătirea și implementarea proiectului ”Introducerea și, ulterior, dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan București – Ilfov”, între Municipiul Bucureşti și Campania Naţională de Căi Ferate ”CFR” - S.A.
HOTĂRÂREA NR. 630 privind aprobarea proiectului, indicatorilor tehnico - economici și a cheltuielilor aferente investiției ”Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucureşti - amplasamentele Depou Alexandria, Depou Bucureștii Noi, Depou Colentina, Depou Dudești”
HOTĂRÂREA NR. 629 privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Rădulescu Gabriel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 628 privind aprobarea proiectului, indicatorilor tehnico- economici și a cheltuielilor aferente investiției: ”Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucureşti - amplasamentul Uzina de reparații”
HOTĂRÂREA NR. 627 privind aprobarea proiectului, indicatorilor tehnico- economici și a cheltuielilor aferente investiției: ”Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucureşti - amplasamentele Autobaza Ferentari, Autobaza Floreasca, Autobaza Obregia, Depoul Militari”
HOTĂRÂREA NR. 625 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 128/05.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiţii ”Apărări de mal lac Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstrău”
HOTĂRÂREA NR. 626 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 396/31.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Pod pietonal traversare lac Herăstrău în zona C.F.”
HOTĂRÂREA NR. 624 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 286/02.06.2022 privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 185.907.633,54 lei
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea C.G.M.B. nr. 624/31.10.2022
HOTĂRÂREA NR. 623 privind înscrierea în domeniul privat at Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 81/09.09.2022, situat în Bucureşti, Str. Turnu Măgurele nr. 19, bl. S2, sc. 3, et. 8, ap. 531, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 622 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 243/28.04.2022 pentru aprobarea Normei interne a Municipiului București privind procedura proprie pentru achiziţiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 318/31.10.2016
HOTĂRÂREA NR. 621 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea între Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și Clubul Copiilor Sector 6, respectiv între Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și Clubul Sportiv Școlar nr. 5 în vederea finanţării și realizării în comun a unor acțiuni și proiecte de interes public local
HOTĂRÂREA NR. 620 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 sa hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Fundația Estuar și Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, pentru implementarea proiectului ”SEIF - Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educaţie”, finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, Programul - Provocări în sănătate publică la nivel european
HOTĂRÂREA NR. 619 privind radierea spațiului cu altă destinație situat în Bucureşti, str. Frigului nr. 9, sector 4, din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 271/2002, actualizată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 109/2003 privind actualizarea listei spatiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi vândute în baza Legii nr. 550/2002
HOTĂRÂREA NR. 618 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Biblioteca Metropolitană Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 617 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 195/29.06.2021 privind schimbarea destinației spațiului în suprafață de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C, ce reprezintă parte a imobilului situat în Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu nr. 17, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 616 privind darea în folosință gratuită Federației Române de Arte Marțiale, pe o perioada de 4 ani, a spațiului cu altă destinație în suprafață totală de 476.24 mp, situat în imobilul din str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfășurării programelor de antrenament ale loturilor naționale cât și în vederea iniţierii în artele marțiale a copiilor din sectorul 1
HOTĂRÂREA NR. 615 privind transmiterea în administrarea Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și destinației a bunului imobil aparţinând domeniului public al Municipiului București identificat cu numărul cadastral 228326 - C1 - U29 situat în B-dul Gării Obor nr. 14, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 614 privind transmiterea în administrarea Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și schimbarea destinației a bunului imobil aparţinând domeniului public al Municipiului București identificat cu numărul cadastral 226177 - C1 - U23 situat în B-dul Gării Obor nr. 10, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 613 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/29.03.2001 privind administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 612 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a imobilului din Calea Giulești nr. 7 sector 6, Bucureşti pentru scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea în vederea realizării ulterioare de către sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a obiectivului de investiţii ”Construire corp Școală Gimnazială nr. 168”, cuprins în proiectul ”Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” – pentru elevii de la clasele V- VIII și cu frecvență redusă”
HOTĂRÂREA NR. 611 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al Municipiului București a imobilului din strada Alizeului nr. 9, Sector 6, București pentru scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea în vederea realizării ulterioare de către sectorul 6 al Municipiului București a obiectivului de investiţii ”Construire Școală Gimnazială nr. 168” cuprins în proiectul Școli mai sigure incluzive și sustenabile - pentru elevii de la clasele P - IV și A Doua Șansă, învăţământ primar și secundar inferior
HOTĂRÂREA NR. 610 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, cu capital integral public, în scopul realizării de microproiectare urbană și peisagistică
HOTĂRÂREA NR. 609 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti și Municipiul Bucureşti, în vederea realizării unor lucrări publice de interes local pentru reconfigurarea unor artere de circulaţie, intersecții, modernizare căi de rulare tramvai, precum și amenajării domeniului public adiacent acestora, pe raza administrativ - teritorială a sectorului 2 al municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 608 privind transmiterea de către Municipiul Bucureşti a documentației tehnico- economice pentru 17 blocuri din sector 6, preluată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 323/14.06.2018
HOTĂRÂREA NR. 607 privind declararea terenurilor Lot 1 în suprafață de 1716 mp și Lot 2 în suprafață de 2381 mp situate în intrarea Ciclop nr. 2, sector 5, ca bunuri aparținând domeniului privat al municipiului București în vederea înscrierii în cartea funciară
HOTĂRÂREA NR. 606 privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor Bucureşti în administrarea Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti a arterei de circulație Drumul Arieș, sector 1, înscrisă în Cartea funciară nr. 274278 Bucureşti Sectorul 1 și a arterei de circulaţie Drumul Cavnic, Sector 1, înscrisă în Cartea funciară nr. 274282 Bucureşti Sectorul 1, în vederea întreținerii/reabilitării și modernizării
HOTĂRÂREA NR. 605 privind aprobarea înfiinţării și întreținerii ”Registrului de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate din Municipiul Bucureşti”
HOTĂRÂREA NR. 604 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului II al anului 2022
HOTĂRÂREA NR. 603 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Consiliului General al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 602 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrelor rezidențiale și ai serviciilor sociale acordate de către Echipele mobile, aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistență Socială a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 601 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiul Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 600 privind aprobarea Bilanțului termoenergetic pe conturul instalațiilor de transport și distribuție a energiei termice, operate de către Campania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA- pentru anul 2021 și a documentului ”Completare la RAPORT privind determinarea pierderilor de energie termică în bilanțul termoenergetic al funcționării SACET Bucureşti”
HOTĂRÂREA NR. 599 pentru modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 352/14.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți proiectului ”Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV”
HOTĂRÂREA NR. 598 privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 30.09.2022
HOTĂRÂREA NR. 597 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 132/02.06.2021 privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 1ei
HOTĂRÂREA NR. 596 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanţări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 595 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Stație de epurare - Spitalul Clinic de Chirurgie Oro Maxilo- Facială ”Prof. Dan Theodorescu”
HOTĂRÂREA NR. 594 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Stație de epurare - Centru Clinic de Boli Reumatismale ”Dr. Ion Stoia”
HOTĂRÂREA NR. 593 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Stație de epurare - Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan”
HOTĂRÂREA NR. 592 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Stație de epurare - Spitalul de Boli Cronice ”Sf. Luca”
HOTĂRÂREA NR. 591 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Stație de epurare - Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu”
HOTĂRÂREA NR. 590 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Stație de epurare - Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”
HOTĂRÂREA NR. 589 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Stație de epurare - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa”
HOTĂRÂREA NR. 588 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Stație de epurare - Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”
HOTĂRÂREA NR. 587 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Stație de epurare - Spitalul Clinic Colțea”
HOTĂRÂREA NR. 586 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Stație de epurare - Spitalul Clinic Colentina”
HOTĂRÂREA NR. 585 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Stație de epurare - Spitalul Clinic Dr. Carol Davila”
HOTĂRÂREA NR. 584 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Stație de epurare - Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino”
HOTĂRÂREA NR. 583 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Stație de epurare - Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele”
HOTĂRÂREA NR. 582 privind aprobarea proiectului ”NOSOCONTROL – Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. 581 privind aprobarea proiectului ” Îmbunătățirea prevenției și a managementului infecțiilor nosocomiale în Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - THB-NOZ” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. 580 privind aprobarea proiectului ”Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic Sf. Maria” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. 579 privind aprobarea proiectului ”Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. 578 privind aprobarea proiectului ”Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. 577 privind aprobarea proiectului ”Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic Filantropia” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. 576 privind aprobarea proiectului ”Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic Colțea” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. 575 privind aprobarea proiectului ”Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic Colentina” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. 574 privind aprobarea proiectului ”Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea proiectului ”Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. 572 privind aprobarea proiectului ”Creșterea capacității de investigații paraclinice și a calității actului medical pentru pacienții consultați în regim ambulator în cadrul Spitalului Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - THB-AMB” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 571 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Sfânta Maria” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 570 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Doctor Alexandru Obregia” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 569 privind aprobarea proiectului ” Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic Nicolae Malaxa – Cabinete diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, secție externă și laborator RMFB” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 568 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic de Copii Doctor Victor Gomoiu” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 567 privind aprobarea proiectului ” Reabilitare, consolidare, modernizare, echipare și extindere Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 566 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Filantropia” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 565 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Colțea” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 564 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Colentina” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 563 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 562 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic de boli infecțioase și tropicale Dr. Victor Babeș” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12- Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unităţi de asistență medicală ambulatorie
HOTĂRÂREA NR. 561 privind încheierea unui protocol între Ministerul Apărării Naţionale și Consiliul General al Municipiului Bucureşti privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital, realizate în perioada 2010-2030, pentru întreg teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 560 privind încheierea unui acord cadru de parteneriat între Municipiul Bucureşti și Universitățile situate pe raza Municipiul Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 559 pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 558 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 312/02.06.2022 privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea Municipiului București situat în strada Dr. Louis Pasteur nr. 52, sector 5, în suprafață de 179 mp, necesar extinderii construcției proprietate
HOTĂRÂREA NR. 557 privind declararea ca bun aparţinând domeniului privat al Municipiului București a terenului situat în str. Baicului fn, sector 2, în suprafață de 181 mp, identificat cu nr. cadastral 239521 și aprobarea concesionării, fără licitație publică a acestuia în vederea extinderii construcției situată la adresa str. Baicului nr. 116, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 556 privind împuternicirea expresă a Sectorului 1 al Municipiului București în vederea achiziționării în numele și pe seama municipiului București, a imobilului situat în București, str. Căpâlna nr. 5, sector 1, înscris în cartea funciară nr. 207014 București Sectorul 1, în scopul amenajării unei parcări de reședință
HOTĂRÂREA NR. 555 privind împuternicirea expresă a Sectorului 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea achiziționării, în numele și pe seama municipiului București, a imobilului situat în București, Bd. Ion Mihalache nr. 325A si nr. 325B, sector 1 , înscris în CF nr. 267860 București Sectorul 1, în scopul amenajării unui loc de joacă
HOTĂRÂREA NR. 554 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 221 mp de la adresa str. Grâului nr. 50, sector 4, număr cadastral 211096, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Reabilitare/modernizare sistem rutier (carosabil și trotuare) și amenajare locuri de parcare – Şoseaua Olteniței, Tronson 1, Eroii Revoluției (City Mall) – Piața Sudului”
HOTĂRÂREA NR. 553 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 143 mp de la adresa str. Bâldana nr. 13, sector 4, număr cadastral 206572, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Regenerare spații publice existente în zona cuprinsă între Str. Bocaccio, Str. Peroni, Str. Melinești și Str. Bâldana prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, senzori calitate a aerului și senzori de poluare fonică”
HOTĂRÂREA NR. 552 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 8 troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 și a cheltuielilor aferente proiectului
HOTĂRÂREA NR. 551 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public - autobuze electrice din gama de 10 m - trasee de zi” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 și a cheltuielilor aferente proiectului
HOTĂRÂREA NR. 550 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public - autobuze electrice din gama de 10 m - trasee de noapte” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 și a cheltuielilor aferente proiectului
HOTĂRÂREA NR. 549 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Hub mobilitate și management urban” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – Fondul local - I.1.2, a Notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente proiectului
HOTĂRÂREA NR. 548 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public metropolitan Bucureşti – Ilfov – microbuze electrice” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 și a cheltuielilor aferente proiectului
HOTĂRÂREA NR. 547 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul "Înnoirea parcului de vehicule destinat transportului public prin achiziția unui număr de 46 de tramvaie din gama de minimum 27 m unidirecționale și bidirecționale” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta C10 – Fondul local și a cheltuielilor aferente proiectului
HOTĂRÂREA NR. 546 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului Bucureşti - Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării – Etapa 2 (modernizări aferente Centrului de trafic existent, software și hardware) și Etapa 3 (modernizarea a aproximativ 185 de intersecții existente, incluse în sistemul actual BTMS, dar aflate în diverse stadii de degradare)” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – Fondul local - I.1.2, a Notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente proiectului
HOTĂRÂREA NR. 545 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea Bucureşti – Ilfov - informarea călătorilor în stațiile de transport public”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10- Fondul local - I.1.2., a Notei de fundamentare a investiției, a Acordului de parteneriat dintre Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti , Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti și Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și a cheltuielilor aferente proiectului
HOTĂRÂREA NR. 544 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 176/30.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Renovarea Integrată (Consolidare Seismică și Renovare Energetică Moderată) a clădirilor publice pentru Reabilitare Corp A și Corp B Maternitatea Bucur – Strada Bucur nr. 10 (Corp A) și nr. 19 (Corp B), sector 4” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului
HOTĂRÂREA NR. 543 privind mandatarea Administraţiei Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti să reprezinte Municipiul Bucureşti în vederea accesării de finanţare nerambursabilă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V ”Sănătate și reziliență instituțională”, Componenta 12 - Sănătate
HOTĂRÂREA NR. 542 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2023
HOTĂRÂREA NR. 541 pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 690/18.10.2018, modificată prin Hotărârea C.G.M.B nr. 282/02.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de oportunitate ”Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Bucureşti” finanţate prin Fondul pentru Mediu
HOTĂRÂREA NR. 540 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 199/23.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție ”Reparaţii capitale Pod din beton armat situat în Parcul Tineretului”
HOTĂRÂREA NR. 539 privind încheierea Acordului de cooperare și prietenie între Municipiul Bucureşti din România și Municipiul Lisabona din Portugalia
HOTĂRÂREA NR. 538 privind realizarea obiectivului de investiţii ”Eficientizarea și modernizarea SIP pe 34 artere: Bd. N. Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Beijing, Str. N. Caramfil, Str. Av. A. Șerbănescu, Bd. Aerogării, Bd. I. I. de la Brad, Șos. Gh. Ionescu Sisești, Șos. Pantelimon, Str. L. Rebreanu, Bd. N. Grigorescu, Bd. Aviatorilor, Cal. Giulești, Bd. Constructorilor, Cal. Crângaşi, Str. Valea Cascadelor, Str. Preciziei, Str. Antiaeriană, Șos. Alexandriei, Cal. Rahovei, Cal. Floreasca, Șos. Pipera, Bd. Expoziției, Cal. Plevnei, Bd. Lacul Tei, Bd. 1 Decembrie 1918, Șos. Chitilei, Șos. București-Târgoviște, Str. Buzești, Str. Berzei, Șos. Grozăvești, Bd. Geniului, Pasaj Basarab, Bd. Dinicu Golescu”
HOTĂRÂREA NR. 537 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 77/11.08.2022, situat în Bucureşti, str. Turnu Măgurele nr. 13, bl. S2, sc. 3, et. 7, ap. 519, sector 4 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 536 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 207/10.08.2022, situat în Bucureşti, str. Patrioților nr. 2, bl. PM15, sc. A, et. 2, ap. 11, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 535 privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Direcţia Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucureşti și Societatea Naţională de Cruce Roșie din România (S.N.C.R.R.) pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni și atribuții din responsabilitatea acestora
HOTĂRÂREA NR. 534 privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Municipiul Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucureşti și Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie și Dezvoltare Profesională
HOTĂRÂREA NR. 533 privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Municipiul București și reprezentanța UNICEF în România privind participarea Municipiului București la Iniţiativa Localități Prietene ale Copiilor
HOTĂRÂREA NR. 532 privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Bucureşti și Organizația Internațională pentru Migrație, semnarea acestuia, precum și a tuturor actelor aferente procesului de accesare a fondurilor externe nerambursabile pe componenta azil, migrație și integrare
HOTĂRÂREA NR. 531 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 211/26.11.2015 privind aprobarea aderării municipiului Bucureşti la Programul Orașe Interculturale, dezvoltat de Consiliul Europei
HOTĂRÂREA NR. 530 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/2020 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS
HOTĂRÂREA NR. 529 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 392/29.07.2022 privind derularea proiectului ”Bugetare Participativă de Tineret” de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive Bucureşti - PROEDUS
HOTĂRÂREA NR. 528 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiului București și Arhiepiscopia Bucureștilor, având ca obiect închirierea imobilului aflat pe strada 11 Iunie, nr. 2, sector 4, București, pentru o perioadă de 3 luni, pana la amenajarea și relocarea Centrului Militar Zonal
HOTĂRÂREA NR. 527 privind încheierea unui acord - cadru de consultanță și reprezentare juridică a Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA)
HOTĂRÂREA NR. 526 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol efectuate de Municipiul Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 525 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii ”Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”
HOTĂRÂREA NR. 524 privind transmiterea unui tronson din artera de circulaţie Bulevardul Theodor Pallady, sector 3, din administrarea Administraţiei Străzilor Bucureşti în administrarea Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pe perioada executării lucrărilor, în scopul realizării unui pasaj rutier suprateran și amenajării la sol aferente acestuia
HOTĂRÂREA NR. 523 privind aprobarea proiectului ”Management performant și administraţie modernă pentru cetățenii Municipiului Bucureşti”, cod SIPOCA/MySMIS 1265/155872 și a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 522 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucureşti S.A.
HOTĂRÂREA NR. 521 privind împuternicirea Administraţiei Străzilor în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare cu Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A. privind implementarea ”Proiectului pilot privind dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea autovehiculelor electrice și hybrid plug - in în parcările publice din patrimoniul Municipiului Bucureşti”
HOTĂRÂREA NR. 520 privind rectificarea bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 519 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri și Agrement Bucureşti a spațiilor verzi aferente arterei de circulaţie Bd. Regina Elisabeta, sector 3 și sector 5, Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 518 privind transmiterea arterei de circulaţie Intrarea Laurențiu M.Popescu, doctor, înscrisă în cartea funciară cu nr. 242272 ce aparține domeniului public al Municipiului București, în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 517 privind transmiterea de către Municipiul Bucureşti a documentației tehnico - economice aferentă obiectivului de investiţii ”Construire complexe multifuncționale pentru activităţi didactice și sport la unele unităţi de învăţământ”, Consiliului Local al Sectorului 3,îin vederea finalizării lucrărilor
HOTĂRÂREA NR. 516 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Clubului Sportiv Municipal București, a imobilului din strada Ion Sahighian nr. 6, sector 3, București, în vederea întreținerii și exploatării
HOTĂRÂREA NR. 515 privind darea din administrarea Centrului Cultural Expo Arte în administrarea Teatrului Stela Popescu a cotei părţi din imobilul situat în Str. Batiștei nr. 14, sectorul 2
HOTĂRÂREA NR. 514 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, C.E.C. Bank și Muzeul Municipiului Bucureşti pentru realizarea proiectului ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică - Pinacoteca - str. Lipscani nr. 18- 20, sector 3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1
HOTĂRÂREA NR. 513 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 171/2022 privind participarea și depunerea cererilor de finanţare de către Municipiul Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare integrată a clădirilor publice PNRR/2022/C5/2/B.1/1, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 414/2022
HOTĂRÂREA NR. 512 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 170/2022 privind participarea și depunerea cererilor de finanţare de către Municipiul Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale PNRR/2022/C5/1/A.1/1, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 220/2022 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 413/2022
HOTĂRÂREA NR. 511 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 130/25.02.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii- realizare lucrări de restaurare, conservare și consolidare la Casa Șuțu (Lahovary) - Corp 1 - situat în Bucureşti, Calea Griviței nr. 7, sector 1 de către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 510 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Realizarea unui backup pentru asigurarea agentului termic în cadrul Spitalului Clinic Colentina”
HOTĂRÂREA NR. 509 privind transmiterea de către Municipiul Bucureşti a documentației tehnico - economice pentru 8 blocuri din sector 6, preluată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 323/14.06.2018
HOTĂRÂREA NR. 508 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 184/30.03.2022 privind împuternicirea Sectoarelor 1 - 6 ale Municipiului Bucureşti în vederea întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor proprietate publică/privată ale Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 507 privind transmiterea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice și a terenului aferente obiectivului de investiții ”Realizare Spital Metropolitan cu funcții complementare, Centru de excelență, Campus Universitar”, Administraţiei Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti, în vederea realizării obiectivului de investiţii
HOTĂRÂREA NR. 506 privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, București prin Complexul Multifuncțional ”Sfântul Andrei”, a imobilului situat în Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 35, Sector 5, București, având ca scop dezvoltarea centrului medico - social
HOTĂRÂREA NR. 505 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 504 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă ”Sf. Ioan”
HOTĂRÂREA NR. 503 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri
HOTĂRÂREA NR. 502 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice
HOTĂRÂREA NR. 501 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă ”Sf. Pantelimon”
HOTĂRÂREA NR. 500 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Marie Sklodowska Curie”
HOTĂRÂREA NR. 499 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă București
HOTĂRÂREA NR. 498 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă ”Bagdasar Arseni”
HOTĂRÂREA NR. 497 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”
HOTĂRÂREA NR. 496 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 495 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice ”Prof. Dr. N. Paulescu”
HOTĂRÂREA NR. 494 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional Medical de Recuperare Neuro - Psiho- Motorie pentru Copii ”Dr. Nicolae Robănescu”
HOTĂRÂREA NR. 493 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului de Endocrinologie ”C.I. Parhon” București
HOTĂRÂREA NR. 492 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”
HOTĂRÂREA NR. 491 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 490 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcțională O.R.L. ”Prof. Dr. D. Hociotă”
HOTĂRÂREA NR. 489 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului Clinic ”Fundeni”
HOTĂRÂREA NR. 488 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului Oncologie "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”
HOTĂRÂREA NR. 487 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”
HOTĂRÂREA NR. 486 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Medicină Complementară şi Alternativă ”Prof.Dr. Florin Bratilă”
HOTĂRÂREA NR. 485 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 484 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 483 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ”Alessandrescu – Rusescu” Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 482 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ”Ana Aslan”
HOTĂRÂREA NR. 481 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuţii specifice în domeniul sănătății în consiliile de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua autorității administraţiei publice locale a Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 480 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.
HOTĂRÂREA NR. 479 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învăţământ special de stat Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, sector 6
HOTĂRÂREA NR. 478 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învăţământ special de stat Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”, sector 6
HOTĂRÂREA NR. 477 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învăţământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, sector 5
HOTĂRÂREA NR. 476 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învăţământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3, sector 4
HOTĂRÂREA NR. 475 privind desemnarea a patru reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învăţământ special de stat Școala Profesională Specială "Sfântul Nicolae", sector 4
HOTĂRÂREA NR. 474 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învăţământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4
HOTĂRÂREA NR. 473 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învăţământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3
HOTĂRÂREA NR. 472 privind desemnarea a patru reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învăţământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 471 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învăţământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 470 privind desemnarea a patru reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administraţie al unității de învăţământ special de stat Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta”, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 469 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învăţământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 468 privind desemnarea a patru reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unității de învăţământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 467 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Consiliul de Administraţie ai unității de învăţământ special de stat Şcoala Profesională Specială nr. 3, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 466 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Consiliul de Administraţie ai unității de învăţământ special de stat Şcoala Profesională Specială nr. 2, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 465 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Consiliul de Administraţie ai unității de învăţământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 464 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unității de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi nr.1, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 463 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unității de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 462 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unității de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 8, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 461 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unității de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 7, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 460 privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul tehnico-științific înființat în scopul derulării Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice și a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 249/2022
HOTĂRÂREA NR. 459 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 46/29.01.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Comisia de negociere şi Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local
HOTĂRÂREA NR. 458 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 434/28.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii pe acțiuni Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A., completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 38/29.01.2021 și modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 69/25.02.2022
HOTĂRÂREA NR. 457 din 29.09.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Asociatului Unic – Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în cadrul societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L., completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 58/26.02.2021
HOTĂRÂREA NR. 456 pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 455 privind reorganizarea Administrației Străzilor București și aprobarea organigramei, a numărului total de posturi, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia
HOTĂRÂREA NR. 454 privind reorganizarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia
HOTĂRÂREA NR. 453 privind aprobarea încadrării urbanistice corespunzătoare unor terenuri, ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive
HOTĂRÂREA NR. 452 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Construire pasaj rutier suprateran la intersecția Str. Turnu Măgurele - Bd. Metalurgiei- Bd. Alexandru Obregia - Etapa II”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local
HOTĂRÂREA NR. 451 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Amenajare zone verzi în vederea extinderii Parcului Tudor Arghezi, B-dul Metalurgiei nr. 100-130”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local
HOTĂRÂREA NR. 450 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică strada ”Drumul Belșugului” - Tronson I și Tronson II
HOTĂRÂREA NR. 449 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea achiziționării, în numele și pe seama municipiului București, a imobilului situat în București, str. Henri Mathias Berthelot, general francez, nr. 56-58, sector 1, înscris în CF nr. 280961 Bucureşti, Sectorul 1, în vederea păstrării destinației actuale a acestuia și anume imobil de interes public, respectiv continuarea activității Liceului de Artă ”Nicolae Tonitza”
HOTĂRÂREA NR. 448 privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Bucureşti” domnului Dumitru - Dorin Prunariu
HOTĂRÂREA NR. 447 privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 446 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința extraordinară convocată de îndată din data de 09.09.2022
HOTĂRÂREA NR. 445 privind alegerea preşedintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 08 septembrie 2022 - 07 decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 444 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2278/03.03.2022, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, definitivă, situat în București, Bd. Banu Manta nr. 16, bl. 27, sc. A, et. 5, ap. 29, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 443 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2046/23.02.2022, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, definitivă, situat în București, Str. Băiculești nr. 19, bl. D9, sc. A, ap. 35, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 442 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor și Certificatului de vacanță succesorală nr. 10/27.02.2019, situat în Bucureşti, Str. Despina Doamna, nr. 2, ap. 2, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 441 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 18/29.06.2022, situat în Bucureşti, Șos. Iancului nr. 53, bl. 102B, sc. C, et. 11, ap. 130, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 440 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 38/20.05.2022, situat în Bucureşti, Aleea Fuiorului nr. 6, bl. Y3A, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 439 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 07/29.04.2022, situat în Bucureşti, Str. Bozieni nr. 2, bl. 833, sc. 2, et. 8, ap. 94, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 438 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Bucureşti pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 437 privind aprobarea listei spațiilor cu altă destinație decât cea medicală, disponibile, din incinta Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice, imobil proprietate publică a Municipiului București, ce urmează a fi închiriate prin licitație publică
HOTĂRÂREA NR. 436 privind acordarea unui stimulent financiar pentru personalul TESA din unităţile sanitare publice administrate de Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medicale București
HOTĂRÂREA NR. 435 privind demararea acțiunii de accesibilizare parțială a trotuarelor din unele zone ale Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 434 privind împuternicirea societăţii pe acțiuni Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent
HOTĂRÂREA NR. 433 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 10/2021 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 432 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și Compania Coding the Curbs din Olanda, Municipalitatea Groningen din Olanda și Consiliul Orașului Riga din Letonia în scopul implementării proiectului ”Coding the Curbs: Bookable Loading Zones. Regulate city logistics through dynamic access, pricing, incentives and direct enforcement”
HOTĂRÂREA NR. 431 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire Ia asocierea cu Fundația Hope and Homes For Children, în vederea realizării proiectului ”Construire Casă de tip Familial”
HOTĂRÂREA NR. 430 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti și Federația Română de Gimnastică în vederea finanțării și realizării evenimentului sportiv ”Regal al Gimnasticii la Bucureşti”
HOTĂRÂREA NR. 429 privind aprobarea contractului de mandat al administratorului special al societăţii Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A., desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special, precum și aprobarea suportării indemnizației acestuia din bugetul Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 428 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la participarea Sectorului 2 al Municipiului București în calitate de beneficiar de asistență tehnică și sprijin în procesul de combatere a sărăciei energetice oferită de către Centrul de Consiliere privind sărăcia energetică (Energy Poverty Advisory Hub- EPAH)
HOTĂRÂREA NR. 427 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 230/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiţii ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș”
HOTĂRÂREA NR. 426 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 225/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiţii ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan”
HOTĂRÂREA NR. 425 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 229/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiţii ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Sfânta Maria”
HOTĂRÂREA NR. 424 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 232/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiţii ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa”
HOTĂRÂREA NR. 423 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 227/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiţii ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila”
HOTĂRÂREA NR. 422 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 226/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiţii ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Colțea”
HOTĂRÂREA NR. 421 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 233/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiţii ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Colentina”
HOTĂRÂREA NR. 420 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 231/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiţii ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino”
HOTĂRÂREA NR. 419 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 228/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiţii ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”
HOTĂRÂREA NR. 418 privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 417 privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Bucureşti la 30.06.2022
HOTĂRÂREA NR. 416 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiţii „Consolidare, amenajări interioare, reparaţii fațade și refacere instalații Pinacoteca Bucureşti, str. Lipscani nr. 18 - 20, sectorul 3, Bucureşti”
HOTĂRÂREA NR. 415 privind transmiterea din administrarea Muzeului Municipiului Bucureşti în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilului situat în str. Domnița Anastasia nr. 7, sector 5, pe perioada derulării proiectului ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică - Muzeul Gheorghe Tattarescu”
HOTĂRÂREA NR. 414 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 171/2022 privind participarea și depunerea cererilor de finanţare de către Municipiul Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare integrată a clădirilor publice PNRR/2022/C5/2/B.1/1
HOTĂRÂREA NR. 413 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 170/2022 privind participarea și depunerea cererilor de finanţare de către Municipiul Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale PNRR/2022/C5/1/A.1/1, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 220/2022
HOTĂRÂREA NR. 412 privind reorganizarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale acesteia
HOTĂRÂREA NR. 411 privind transmiterea dreptului de administrare al Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic asupra unui număr de 19 locuințe de necesitate situate în strada Spineni nr. 4, sector 4 și strada Grădinarilor nr. 19 - 21, sector 3 către Administraţia Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 410 privind transmiterea dreptului de administrare al Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic asupra unui număr de 61 locuințe de necesitate provenite din vacanțe succesorale, către Administraţia Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 409 privind transmiterea dreptului de administrare al Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic asupra locuințelor de necesitate situate în Piața Națiunilor Unite nr. 8, bloc 108, tronson 2 și Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tronson 2, sector 5 către Administraţia Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 408 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare peisagistică a Parcului Istoric Carol I”
HOTĂRÂREA NR. 407 privind aprobarea listei utilajelor și autovehiculelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 tone, precum și a traseelor de deplasare pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)” - patru obiective însumând o lungime de traseu de 19,861 km, grupate pe trei loturi, lot II - Obiectiv 4, Magistrala II - III Grozăvești, tronson - C15/20 - CS12 - 5,526 km, conform art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 94/30.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 406 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 178/23.04.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 586/24.10.2019 privind aprobarea proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă din Municipiul Bucureşti” și a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 405 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 607/26.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 177/23.04.2019 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 585/24.10.2019, privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă din municipiul Bucureşti”
HOTĂRÂREA NR. 404 privind trecerea imobilului identificat în cartea funciară nr. 218577 - C1-U1 din domeniul public al Municipiului Bucureşti și din administrarea Consiliului Local Sector 2 în domeniul public al statului
HOTĂRÂREA NR. 403 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la parteneriatul cu Asociaţia Magidream în vederea implementării proiectului ”Proiectul Dogtors - terapie și educaţie asistată de câine pentru persoanele cu dizabilități neuropsihiatrice de la CRRN nr. 1”
HOTĂRÂREA NR. 402 privind aprobarea încheierii contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistență Socială a Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 401 privind identificarea prin microcip, înregistrarea în RECS și sterilizarea gratuită a câinilor de rasă comună, cu deținător, de pe raza Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 400 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 366/15.07.2022 privind aprobarea participării la Programul Termoficare și al graficului de eșalonare anuală a plaților pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)”
HOTĂRÂREA nr. 399 / 08.08.2022 privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 398 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, a parcajului suprateran exterior, sub pasaj Basarab aferent obiectivului de investiţii ”Pasaj rutier denivelat superior Basarab”, în vederea derulării de lucrări de mentenanța și întreţinere
HOTĂRÂREA NR. 397 privind aprobarea proiectului ”Creşterea siguranței rutiere în zona trecerilor de pietoni nesemaforizate din Municipiul Bucureşti prin aplicarea de soluții tehnice moderne de iluminare și semnalizare luminoasă”
HOTĂRÂREA NR. 396 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucureşti S.A.
HOTĂRÂREA NR. 395 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la parteneriatul cu Romactiv Business Consulting SRL, Școala Gimnazială nr. 108 și Grădinița Panseluța în vederea finanţării în comun a proiectului ”Servicii integrate pentru dezvoltare comunitară pe teritoriul GAL Sector 4”
HOTĂRÂREA NR. 394 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Bucureşti în domeniul public al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Bucureşti, str. Stoica Ludescu nr. 80, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 273890 Bucureşti Sectorul 1 și transmiterea acestuia din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în vederea amenajării unei parcări de reședință
HOTĂRÂREA NR. 393 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și URBASOFIA, EURAC Research, Universitatea Aalborg, Primăria din Copenhaga, Universitatea din Palermo, Consiliul Național de Cercetare din Italia, Primăria din Parma, Institutul ISOCARP, în scopul implementării proiectului KINETIC - Cunoștințe integrate pentru cartierele aflate în tranziție energetică conduse de comunități incluzive
HOTĂRÂREA NR. 392 privind derularea proiectului ”Bugetare Participativă de Tineret” de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS
HOTĂRÂREA NR. 391 privind aprobarea Planului anual privind serviciile administrate și finanţate din bugetul Consiliului General al Municipiului București pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 390 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a corpului de clădire identificat cu numărul cadastral 226505 - C8 din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”, situat pe Șoseaua Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, Bucureşti, în vederea casării și demolării
HOTĂRÂREA NR. 389 privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit în folosința Serviciului Probleme Speciale Bucureşti, a unor bunuri necesare bunei funcționări a acestuia
HOTĂRÂREA NR. 388 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 157/08.03.2022 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind transmiterea imobilului situat în Șoseaua Odăi nr. 470, sector 1, înscris în cartea funciară nr. 231528 Bucureşti, sectorul 1, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 387 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 230/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș”
HOTĂRÂREA NR. 386 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 225/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan”
HOTĂRÂREA NR. 385 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 229/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Sfânta Maria”
HOTĂRÂREA NR. 384 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 232/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa”
HOTĂRÂREA NR. 383 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 227/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila”
HOTĂRÂREA NR. 382 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 226/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Colțea”
HOTĂRÂREA NR. 381 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 233/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Colentina”
HOTĂRÂREA NR. 380 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 231/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino”
HOTĂRÂREA NR. 379 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 228/28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”
HOTĂRÂREA NR. 378 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Timișoara între Strada Valea Cascadelor și terminal CET Vest”
HOTĂRÂREA NR. 377 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier pe Strada Dristorului între B-dul Camil Ressu și Strada Baba Novac”
HOTĂRÂREA NR. 376 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Mărășești între Bulevardul Dimitrie Cantemir și Strada 11 Iunie”
HOTĂRÂREA NR. 375 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersecția cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana la cap terminal Republica”
HOTĂRÂREA NR. 374 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare linia de acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu”
HOTĂRÂREA NR. 373 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltarea Locală între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti și Asociaţia Ateliere Fără Frontiere (AFF) privind proiectul ”Noul Bucureşti - O Capitală A Tuturor”
HOTĂRÂREA NR. 372 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltarea Locală între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti și Asociaţia Help Autism privind proiectul ”Bune practici în parteneriate public - privat pentru intervenția în TSA și alte problematici sociale”
HOTĂRÂREA NR. 371 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltarea Locală între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti și Societatea Naţională de Cruce Roșie din România - Filiala Bucureşti Sector 3 privind proiectul ”Voluntar 3.00 - Rețele de voluntariat pentru asistență umanitară în Sectorul 3 - Municipiul Bucureşti”
HOTĂRÂREA NR. 370 privind schimbarea destinației imobilului situat în Municipiul București, Sector 4, Aleea Reșița D, nr. 9, în imobil cu destinația de creșă
HOTĂRÂREA NR. 369 privind radierea spațiilor cu altă destinație situate în Drumul Taberei nr. 40, Bulevardul 1 Mai nr. 22, Bulevardul 1 Mai (fost Compozitorilor) nr. 28 din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 271/05.12.2002, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 109/2003, privind actualizarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi vândute în baza Legii nr. 550/2002
HOTĂRÂREA NR. 368 privind transmiterea arterei de circulaţie Bulevardul Uverturii, identificată cu nr. CF 237584, din administrarea Administraţiei Străzilor Bucureşti în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în vederea reabilitării structurale, funcționale și estetice a acesteia
HOTĂRÂREA NR. 367 privind aprobarea proiectului ”Mobilitate 2.0 - Planificare strategică și administraţie publică digitalizată la nivelul Regiunii București-Ilfov” și a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 366 privind aprobarea participării Ia Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)"
HOTĂRÂREA NR. 365 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 364 privind modificarea Planului Urbanistic General al Municipiului București în sensul includerii terenului situat în Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr. 225 - 245, lot 11, CF nr. 259740, sector 1, în zona L1, conform Sentinței Civile nr. 3054/17.07.2020 pronunțată de Tribunalul București - Secția a 11-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 10648/3/2017, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1477/22.06.2021 pronunțată de către Curtea de Apel București, Secția a IX-A Contencios Administrativ și Fiscal
HOTĂRÂREA NR. 363 privind modificarea parțială PUG în sensuI includerii terenului situat în Șoseaua Berceni nr. 106H- 106R, sector 4, în zona M3, conform Sentinței Civile definitive nr.299/05.02.2021, pronunțată de către Tribunalul Cluj- Secția mixtă contencios administrativ și fiscal, de conflicte de munca și asigurări sociale, în dosarul 1504/117/2019
HOTĂRÂREA NR. 362 privind radierea spațiului cu altă destinație situat în Drumul Taberei nr. 24, sector 6 (restaurant Favorit) din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 271/05.12.2002, actualizată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/22.04.2003 privind actualizarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi vândute în baza Legii nr. 550/2002
HOTĂRÂREA NR. 361 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale Parking București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 360 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 250/28.04.2022 privind aprobarea listei utilajelor și autovehiculelor cu masa totala autorizată mai mare de 5 tone, precum și a traseelor de deplasare pentru realizarea obiectivului de investiţii Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) - patru obiective însumând o lungime de traseu de 19,861 km grupate pe trei loturi, lot III - Obiectiv 5, Magistrala Progresu Berceni CB04 – CO5 - 3,9 km, conform art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 94/30.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 359 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 216/19.04.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)", modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 444/13.12.2021
HOTĂRÂREA NR. 358 privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 357 pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 285/01.09.2021 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 356 privind utilizarea cu titlu gratuit de către Agenția pentru Protecţia Mediului București a terenului în suprafață de 15 mp, secțiune din nr. cadastral 210975 în care își desfășoară activitatea medicală ”Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia”, teren pe care este amplasată stația de monitorizare a calității aerului B4 - Berceni, pe perioadă funcționării stației
HOTĂRÂREA NR. 355 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 1/15.03.2022, situat în București, Șoseaua Pantelimon nr. 256, bl. 53, sc. C, et. 5, ap. 167, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 354 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 270/02.06.2022 privind aprobarea solicitării către Consiliul Județean Ilfov a prelungirii duratei trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Municipiului Bucureşti și administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a străzilor și suprafețelor de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă
HOTĂRÂREA NR. 353 privind darea în folosinţă gratuită a spațiului cu destinație medicală situat în imobilul din strada Ardeleni 1 nr. 3A, etaj 2, sector 2, Bucureşti, proprietatea Municipiului Bucureşti, Asociației Help Autism
HOTĂRÂREA NR. 352 privind împuternicirea pentru inițierea procedurii achiziționării cotei de 1/2 din imobilul ”Muzeul Frederick Storck si Cecilia Cuțescu-Storck” situat în str. Vasile Alecsandri nr. 16, sector 1, Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 351 privind stabilirea formei de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aflate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 139/2008
HOTĂRÂREA NR. 350 privind aprobarea listei spațiilor cu altă destinație (suprafață de teren și construcţii) pentru desfășurare de comerț cu produse alimentare și nealimentare/farmacie/amplasare de automate de cafea/ceai/snacks/drinks/vending/amplasare de automate bancare/desfășurare de activităţi în domeniul publicitar (prin intermediul panourilor publicitare/LCD/standuri)/alte activităţi ocazionale specifice, disponibile în incinta imobilelor în care își desfășoară activitatea medicală unităţile sanitare aflate în administrarea Administraţiei Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti, spații ce urmează a fi închiriate prin licitație publică
HOTĂRÂREA NR. 349 privind transmiterea din administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a imobilului situat în strada Johannes Gutenberg nr. 3, sector 5, pe perioada de derulare a obiectivului de investiţii constând în lucrări de intervenție - consolidare
HOTĂRÂREA NR. 348 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 280/30.05.2019 privind declanșarea procedurii de expropriere în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare, modernizare și reconversie funcțională de interes local pentru imobilul aflat în proprietate privată situat la adresa Calea Griviței nr. 138C, sector 1, Bucureşti, identificat cu nr. cadastral 227247, în vederea edificării unor spații expoziționale și a unui centru rezidențial, educaţional, cultural și de divertisment destinat artiștilor, în proiectul de utilitate publică ”Spațiul Cultural Municipal”
HOTĂRÂREA NR. 347 privind aprobarea listei utilajelor și autovehiculelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 tone, precum și a traseelor de deplasare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km.) - patru obiective însumând o lungime de traseu de 19,861 km. grupate pe trei loturi, lot I - Obiectiv 1, Magistrala I SUD, tronson CM11' - CP3 - CV5/4 - 5,958 km.”, conform art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 94/2021
HOTĂRÂREA NR. 346 privind aprobarea actualizării corespunzătoare anului 2022 a anexelor din Monografia economico – militară a Municipiului București – Ediția 2020
HOTĂRÂREA NR. 345 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a arterelor de circulaţie strada Drumul Săbăreni, strada Ghirlandei și strada Valea Călugărească
HOTĂRÂREA NR. 344 privind modificarea și completarea Programului integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 2021 - 2030 aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 437/26.11.2021
HOTĂRÂREA NR. 343 privind aprobarea Proiectului - Pilot ”Sprijin pentru locuință” în vederea acordării unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru familiile cărora li s-au repartizat locuințe sociale în blocul situat în B-dul Prelungirea Ghencea nr. 322-326, sector 6, în scopul prevenirii marginalizării sociale
HOTĂRÂREA NR. 342 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 23/31.01.2022 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului situat în strada Drumul Taberei nr. 78A, sector 6
HOTĂRÂREA NR. 341 privind atribuirea denumirii de Intrarea Laurențiu M. Popescu, doctor, drumului de exploatare DE 9/26/1 din sectorul 6, individualizat cu nr. cadastral 242272 care începe din Prelungirea Ghencea, sector 6
HOTĂRÂREA NR. 340 privind schimbarea denumirii Parcului Tolbuhin aflat pe raza sectorului 2, Bucureşti, în Grădina Mătăsari
HOTĂRÂREA NR. 339 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată cu capital integral public în scopul desfășurării activității de sortare, tratare, preluare și valorificare materială și energetică a deșeurilor
HOTĂRÂREA NR. 338 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 pentru domeniul: Protecţia Mediului Înconjurător și Animalelor, prevăzut în anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 243/02.08.2021
HOTĂRÂREA NR. 337 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 604/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii ”Reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant”
HOTĂRÂREA NR. 336 privind modificarea indicatorilor tehnico - economici aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 699/18.10.2018 pentru obiectivul de investiţii «Modificări interioare și exterioare, extindere, reabilitare și modernizare ”Casa Doru” - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”»
HOTĂRÂREA NR. 335 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 38/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia - Amenajare, restaurare, Ansamblu Istoric Mogoșoaia - refacere învelitori la obiectivele Ghețărie, Casa de Oaspeți - Corp C, Turn acces, Corp A, Corp B, restaurare și extindere Zona Centrală
HOTĂRÂREA NR. 334 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Universitatea din Bucureşti și Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra pentru realizarea proiectului ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică - B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1
HOTĂRÂREA NR. 333 privind aprobarea participării Municipiului Bucureşti în calitate de Solicitant (promotorul de proiect) în cadrul Acordului de parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucureşti și cu SINTEF Energi AS în vederea depunerii propunerii de proiect ”Întărirea capacitații Municipiului Bucureşti în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile” în cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte ”Programul pentru energie în România", domeniu de interes ”Cunoștințe sporite privitoare la energia regenerabilă, eficiență energetică - sensibilizarea și instruirea publicului larg” și a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 332 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 689/18.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Bucureşti” și a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 331 privind aprobarea participării la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plaților pentru obiectivul de investiţii "Modernizare magistrale de termoficare aparţinând SACET Bucureşti obiectiv 1 - obiectiv 5 - 9,17 km"
HOTĂRÂREA NR. 330 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”Modernizare Magistrală de Termoficare II Vest între căminele PV2 - CM20” și modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 131/25.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza S.F., pentru obiectivul de investiții ”Modernizare Magistrală de Termoficare II Vest între Căminele PV2 - CM20”
HOTĂRÂREA NR. 329 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pe proiect și a devizelor generate pe contracte pentru proiectul ”Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul Bucureşti - Etapa II”, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 691/18.12.2019, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 369/07.09.2020 și prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 131/02.06.2021
HOTĂRÂREA NR. 328 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Gării Obor, B-dul Ferdinand I (între Gara Obor și Șoseaua Pantelimon), Șoseaua Pantelimon, Strada Baicului”
HOTĂRÂREA NR. 327 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciune, Strada Dornei și Strada Clăbucet”
HOTĂRÂREA NR. 326 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor'”
HOTĂRÂREA NR. 325 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Traian”
HOTĂRÂREA NR. 324 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, Str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și B-dul Dinicu Golescu”
HOTĂRÂREA NR. 323 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului”
HOTĂRÂREA NR. 322 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018- 2022, aferent trimestrului I al anului 2022
HOTĂRÂREA NR. 321 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București, în administrarea Administraţiei Străzilor București, a parcării supraterane, aferentă obiectivului de investiţii ”Clădire de parcaj suprateran cu terenuri de sport, aferentă Stadionului Național Lia Manoliu”, din B-dul Basarabia nr. 43A, Sector 2, în vederea întreținerii și exploatării
HOTĂRÂREA NR. 320 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București și Fundația Calea Griviței, în scopul implementării proiectului cultural de interes public local "Undercloud- Festival de Teatru Independent Ediția 15"
HOTĂRÂREA NR. 319 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în comisia de evaluare a Secretarului General al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 318 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 286/01.09.2021 privind desemnarea coordonatorului Comitetului de inițiativă locală și a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 396/28.09.2017, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 317 privind desemnarea a două persoane din cadrul Consiliului General al Municipiului București - titular și supleant, pentru întocmirea/actualizarea "Monografiei Economico - Militară a Municipiului București", cu sprijinul Serviciului Probleme Speciale din cadrul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
HOTĂRÂREA NR. 316 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 172/2021 privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local
HOTĂRÂREA NR. 315 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 400/21.12.2020 privind înființarea comisiei speciale pentru inovare și transformare digitală, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 314 pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 313 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 08 iunie 2022 - 07 septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 312 privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea Municipiului București situat în strada Dr. Louis Pasteur nr. 52, sector 5, în suprafață de 179 mp, necesar extinderii construcției proprietate
HOTĂRÂREA NR. 311 privind atribuirea denumirii de Piața Șerban Ionescu spațiului public situat la intersecția Bulevardului Mircea Veroiu cu Drumul Nisipoasa, sectorul 1, București
HOTĂRÂREA NR. 310 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 în vederea încheierii parteneriatului dintre Sectorul 2 al Municipiului București și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în vederea depunerii de Proiecte în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
HOTĂRÂREA NR. 309 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului București și schimbarea destinației imobilului situat în str. Paroșeni, nr. 26, sector 2, București
HOTĂRÂREA NR. 308 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Profesor Doctor Alexandru Obregia” și Spitalul de Boli Cronice ”Sf. Luca” și cu Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare, în vederea finanțării și realizării în comun de investiții in scopul dezvoltării infrastructurii sanitare din Sectorul 4
HOTĂRÂREA NR. 307 privind aprobarea "Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Bucureşti pentru anul 2022"
HOTĂRÂREA NR. 306 privind transmiterea de către Municipiul București a documentației tehnico- economice aferentă obiectivului de investiții "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de învățământ", Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea finalizării lucrărilor
HOTĂRÂREA NR. 305 privind modificarea anexei nr. 1 aferentă Hotărârii Consiliului General al Municipiului General nr. 52/31.01 .2019 privind aprobarea listei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului București sau a altor servicii /instituții publice de interes local la nivelul Municipiului București pentru care paza este asigurată de către Direcția Generală de Poliție și Control a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 304 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî, în condițiile legii, în vederea încheierii unui Protocol de parteneriat între Sectorul 3 al Municipiului București și Federația Română de Scrimă, privind construirea și utilizarea sălii de scrimă la Școala Gimnazială nr. 195.
HOTĂRÂREA NR. 303 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între str. Mitropolit Dosoftei și str. Șura Mare (Piața Eroii Revoluției) prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi și a iluminatului public (de tip smart)".
HOTĂRÂREA NR. 302 privind încheierea unor acorduri - cadru de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică pentru reprezentarea intereselor Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 301 privind trecerea din administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB în administrarea Centrului Cultural Expo Arte a unei părţi din imobilul situat în B-dul Mircea Vodă nr. 5, sectorul 3, Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 300 privind trecerea din administrarea Centrului Cultural Expo Arte în administrarea Teatrului Stela Popescu a imobilului situat în strada Batiștei nr. 14, sector 2, Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 299 pentru aprobarea actului adițional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Bucureşti nr. 131/21 .02.2020
HOTĂRÂREA NR. 298 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 25/29.01.2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 297 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti și Federația Română de Baschet în vederea organizării, la Bucureşti , a evenimentului "Campionatul Mondial de Baschet 3x3 pentru Tineret", Ediția 2022
HOTĂRÂREA NR. 296 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal București
HOTĂRÂREA NR. 295 privind aprobarea protocolului pentru darea în folosinţă gratuită a trei autoturisme aflate în domeniul privat al Municipiului Bucureşti către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, în vederea desfășurării activității specifice
HOTĂRÂREA NR. 294 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Clubului Sportiv Municipal Bucureşti, a terenurilor de sport situate pe parcarea supraterană, aferente obiectivului de investiţii "Cădire de parcaj suprateran cu terenuri de sport, aferent Stadionului National Lia Manoliu" și a obiectivului de investiţii "Academia de tenis Complex Sportiv Lia Manoliu, din B-dul Basarabia nr. 43A, sector 2, Bucureşti"
Nota pentru îndreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 294/02.06.2022
HOTĂRÂREA NR. 293 privind declanșarea procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi
HOTĂRÂREA NR. 292 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti- Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport Bucureşti STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari S.A., Ecotrans STCM S.R.L., S.C. Regio Serv Transport S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 291 privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Protecţie Civilă și Voluntariat Bucureşti S.A.
HOTĂRÂREA NR. 290 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 289 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 288 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 287 privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 286 privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 185.907.633,54 lei
HOTĂRÂREA NR. 285 privind rectificarea bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 284 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții "Eficientizarea și Modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin Implementarea Sistemului de Telegestiune și Utilizarea Aparatelor cu Tehnologie LED pe următoarele artere de circulație: Șoseaua Nicolae Titulescu, Bulevardul Banu Manta, Bulevardul Beijing, Strada Nicolae Caramfil, Strada Av. Alexandru Șerbănescu, Bulevardul Aerogării, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, Șoseaua Pantelimon, Strada Liviu Rebreanu, Bulevardul Nicolae Grigorescu, Bulevardul Aviatorilor, Calea Giulești, Bulevardul Constructorilor, Galea Crângași"
HOTĂRÂREA NR. 283 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 642/14.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii ”Reparaţii capitale pod - număr inventar 1111264 din Parcul Cișmigiu”
HOTĂRÂREA NR. 282 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 690/18.10.20218 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de oportunitate ”Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București” finanțate prin Fondul pentru Mediu
HOTĂRÂREA NR. 281 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare sistem rutier pe Strada Barbu Văcărescu și Strada Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șoseaua Ștefan Cel Mare la pod Băneasa"
HOTĂRÂREA NR. 280 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chișinău”
HOTĂRÂREA NR. 279 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza DALI, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfântul Constantin, Strada lonel Perlea, Strada Grigore Cobâlcescu și traseul de pe Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei inclusiv cap terminal Strada Piatra Morii"
HOTĂRÂREA NR. 278 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 717/18.10.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii ”Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41”
HOTĂRÂREA NR. 277 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare magistrale de termoficare aparţinând SACET Bucureşti, Obiectiv 1 - Obiectiv 5 - 9,17 km"
HOTĂRÂREA NR. 276 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 176/23.04.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti", modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 688/18.12.2019 și prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 247/18.06.2020
HOTĂRÂREA NR. 275 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 689/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti"
HOTĂRÂREA NR. 274 privind aprobarea participării Municipiului Bucureşti în calitate de partener și lider de proiect în cadrul Acordului de Parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București-Ilfov, pentru proiectul ”Mobilitate 2.0 - Planificare strategică și administraţie publică digitalizată la nivelul Regiunii Bucureşti – Ilfov”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 - Cererea de proiecte POCA/973/2/1(CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată)
HOTĂRÂREA NR. 273 privind stabilirea destinației imobilului situat în Calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3
HOTĂRÂREA NR. 272 privind transmiterea din administrarea Teatrului Municipal Lucia Sturdza Bulandra în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a spațiilor proprietate publică din imobilul situat în B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, pe perioada de derulare a obiectivului de investiții constând în lucrări de intervenție - consolidare
HOTĂRÂREA NR. 271 privind transmiterea Sălii "Teatrul Foarte Mic" din B-dul Carol I nr. 21, sector 2 (imobil înscris în cartea funciară deschisă pentru adresa din str. Ziarist Jean Louis Calderon nr. 2, sector 2) din administrarea Teatrului Mic în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, pe perioada de derulare a obiectivului de investiţii constând în lucrări de intervenție-consolidare
HOTĂRÂREA NR. 270 privind aprobarea solicitării către Consiliul Județean Ilfov a prelungirii duratei trecerii din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Municipiului Bucureşti și administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a străzilor și suprafețelor de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă
HOTĂRÂREA NR. 269 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 3/29.01.2021 privind schimbarea temporară a destinației și transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan Bucureşti către Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti a unei părţi din imobilul situat în Aleea Circului nr. 15, sector 2, în scopul organizării a două centre de vaccinare, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 180/29.06.2021 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 441/13.12.2021 și revenirea spațiului la destinația și administrarea inițială
HOTĂRÂREA NR. 268 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația SOS Satele Copiilor România în vedere implementării în comun a proiectului ”Asistență pentru Ucraina”
HOTĂRÂREA NR. 267 privind aprobarea proiectului ”Consolidarea sistemului de management anticorupție” și a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 266 privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti (R.L.U. aferent P.U.G.-M.B.) aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000, prelungit cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea directă pentru extinderea și/sau construirea pe același amplasament de clădiri pentru spitale administrate de către Ministerul Sănătății, Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti sau alte ministere și structuri centrale, lucrări realizate pe parcele aflate inclusiv în zone construite protejate și finanţate exclusiv din fonduri publice (conform Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 341/2018, nr. 877/2018 și nr. 566/2019)
HOTĂRÂREA NR. 265 din 26.05.2022 privind împuternicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî încheierea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Ministerul Afacerilor Interne și Directia Generala de Politie a Municipiului București, în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului Renovarea energetică moderată Secția 4 de Politie, Str. I on Neculce nr. 6, București, care va fi depus în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării"
HOTĂRÂREA NR. 264/26.05.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.260/13.05.2022 privind asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea ·realizării proiectului "Amenajare piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al Municipiului București"
HOTĂRÂREA NR. 263 din 26.05.2022 privind încheierea Acordului de înfrățire intre Municipiul București din Romania și Municipiul Tbilisi din Georgia.
HOTĂRÂREA NR. 262 din 26.05.2022 privind alegerea președintelui de ședința a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința ordinară din data de 26.05.2022
HOTĂRÂREA NR. 261 privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 260 privind asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti și Municipiul Bucureşti, în vederea realizării proiectului ”Amenajare piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
HOTĂRÂREA NR. 259 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului Bucureşti - Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, a Notei de fundamentare a investiției și a Acordului de parteneriat dintre Municipiul Bucureşti, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti și Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 258 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția a unui număr 22 de troleibuze cu emisii zero sau cu baterii” prin Componenta 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și valoarea maximă eligibilă a proiectului
HOTĂRÂREA NR. 257 privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București (R.L.U. aferent P.U.G.-M.B.) aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, prelungit cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea directă pentru extinderea și/sau construirea de clădiri pentru spitale, pe suprafața imobilelor administrate de către Ministerul Sănătății, Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medicale București sau de alte ministere și structuri centrale, lucrări realizate pe parcele aflate inclusiv în zone construite protejate și finanţate exclusiv din fonduri publice (conform Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 341/2018, nr. 877/2018 și nr. 566/2019)
HOTĂRÂREA NR. 256 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului București in domeniul public al Municipiului București și transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București in administrarea Consiliului Local Sector 2, a imobilului Lot 1 in suprafață de 3669 mp, secțiune din imobilul situat in b-dul Basarabia nr. 151 , sector 2, in vederea construirii de locuințe nZEB pentru tinerii din grupuri și comunități marginalizate, amenajare de spatii verzi și dotări aferente
HOTĂRÂREA NR. 255 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, de a hotărî, încheierea unui Memorandum de cooperare intre Sectorul 2 al Municipiului București și UNICEF- Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, in vederea identificării, implementării, monitorizării și evaluării intervențiilor pentru îmbunătățirea situației și bunăstării copiilor și familiilor provenite din zone de conflict din Ucraina.
HOTĂRÂREA NR. 254 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului Bucureşti -Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”, a Notei de fundamentare a investiției precum și a Acordului de parteneriat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10
HOTĂRÂREA NR. 253 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ”Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția a unui număr 22 de troleibuze cu emisii zero sau cu baterii” prin Componenta 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a cheltuielilor legate de proiect, precum și a Acordului de parteneriat
HOTĂRÂREA NR. 252 privind rectificarea bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 251 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 250 privind aprobarea listei utilajelor și autovehiculelor cu masa total autorizată mai mare de 5 tone, precum și a traseelor de deplasare pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km.)"- patru obiective însumând o lungime de traseu de 19,861 km. grupate pe trei loturi, lot Ill- Obiectiv 5, Magistrala Progresu Berceni- CB04-C05- 3,9 km., conform art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 94/30.03.2021
HOTĂRÂREA NR. 249 din 28.04.2022 pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice și a imobilelor aflate in ansambluri de arhitectură și zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului București, program finanțat de Ia bugetul local și din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și a Normelor Metodologice Aferente.
HOTĂRÂREA NR. 248 din 28.04.2022 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, pentru delegarea serviciului public de transport local de călători către operatorul regional S.C. Regio Serv Transport S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 247 din 28.04.2022 privind avizarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu S.C. Regio Serv Transport S.R.L., în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public București -llfov
HOTĂRÂREA NR. 246 privind ratificarea hotărârilor nr. 4/15.02.2021 și nr. 26/14.05.2021 ale Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti- Ilfov
HOTĂRÂREA NR. 245 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 281/30.05.2019 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilul - monument istoric aflat în proprietate privată, situat la adresa Splaiul Independenței nr. 74, sector 5, Bucureşti, nr. cadastral 224377, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local aferente proiectului de utilitate publică "Spațiul Cultural Municipal"
HOTĂRÂREA NR. 244 privind împuternicirea societății Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A. pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent
HOTĂRÂREA NR. 243 pentru aprobarea Normei interne a Municipiului Bucureşti privind procedura proprie pentru achiziţiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 318/31.10.2016
HOTĂRÂREA NR. 242 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea încheierii unui Protocol de cooperare între Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și Baroul București
HOTĂRÂREA NR. 241 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî, în condiţiile legii, cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A., pentru realizarea în comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6
HOTĂRÂREA NR. 240 privind împuternicirea expresă a Sectorului 6 să încheie un acord de parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București
HOTĂRÂREA NR. 239 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 13/08.07.2020, situat în București, str. Av. Popișteanu nr. 39, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 238 privind transmiterea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice aferente obiectivului de investiții "Finalizare lucrări reabilitare Ia Grupul Școlar Nichita Stănescu cuprinsă în proiectul - Reabilitarea lnfrastructurii Educaționale în București" , Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea finalizării lucrărilor
HOTĂRÂREA NR. 237 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra", instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 236 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Revistă "Constantin Tănase", instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 235 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C. I. Nottara, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 234 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții "Bloc Operator și A.T.I. Clinica Ortopedie Pavilion ,G"- Spitalul Clinic Colentina
HOTĂRÂREA NR. 233 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții "Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Colentina"
HOTĂRÂREA NR. 232 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții "Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructure de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa"
HOTĂRÂREA NR. 231 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții "Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Dr. lon Cantacuzino"
HOTĂRÂREA NR. 230 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții "Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș"
HOTĂRÂREA NR. 229 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții "Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Sfânta Maria"
HOTĂRÂREA NR. 228 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții "Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia"
HOTĂRÂREA NR. 227 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții "Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila"
HOTĂRÂREA NR. 226 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții "Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Colțea"
HOTĂRÂREA NR. 225 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I., aferenți obiectivului de investiții "Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan"
HOTĂRÂREA NR. 224 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții "Extindere corpuri existente Spitalul Clinic Colentina"
HOTĂRÂREA NR. 223 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Banca de Țesuturi Spitalul Clinic Colentina"
HOTĂRÂREA NR. 222 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Pache Protopopescu și Strada Traian"
HOTĂRÂREA NR. 221 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Theodor Pallady, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Basarabia, Galea Călărași. Bulevardul Corneliu Coposu inclusiv bucla Complex Titan"
HOTĂRÂREA NR. 220 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/30.03.2022 privind participarea și depunerea cererilor de finanțare de către Municipiul Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale PNRR/2022/C5/1/A.1/1
HOTĂRÂREA NR. 219 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2023
HOTĂRÂREA NR. 218 privind schimbarea destinației imobilului situat în Șoseaua Olteniței nr. 37 - 39, sector 4, din creșă în Centru de Colectare și Procesare Date Sector 4
HOTĂRÂREA NR. 217 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea unui protocol de colaborare cu Arhiepiscopia Romano – Catolică București
HOTĂRÂREA NR. 216 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 40/10.03.2022, situat în Bucureşti, str. Londra nr. 18, et. 5, mansardă, ap. 30, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 215 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 2/17.01.2022, situat în Bucureşti, str. Crișul Repede nr. 38, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 214 privind aprobarea proiectului – pilot și împuternicirea Primarului General al Municipiului București în scopul încheierii unui acord de cooperare pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 134/2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul București.
HOTĂRÂREA NR. 213 privind reorganizarea Clubului Sportiv Municipal București (CSMB) și aprobarea organigramei, numărului total de posturi și statului de funcții
HOTĂRÂREA NR. 212 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 5/31.01.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 171/31.05.2013 și privind achiziționarea, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a unor servicii de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică
HOTĂRÂREA NR. 211 privind modificarea și completarea Anexei 3 la Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobata prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008
HOTĂRÂREA NR. 210 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din reţeaua principală de străzi a municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 209 privind aprobarea diversificării/extinderii activităţilor desfașurate de Compania Municipală Termoenergetica București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 208 pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 285/01.09.2021 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 207 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Judo, în vederea finanţării și realizării în comun a competițiilor sportive :„Cupa Europeană de Judo pentru cadeți U18 București, 04 – 11 mai 2022”, “Campionatele Europene din perioada 27.06. - 04.07.2022” și „,Campionatele Mondiale din perioada 22.07 - 08.08.2022”
HOTĂRÂREA NR. 206 privind cooperarea între Municipiul București, județul Ilfov, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov în vederea inițierii, finanţării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București – Ilfov”
HOTĂRÂREA NR. 205 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 13/25.02.2022, situat în București, strada Turnu Măgurele nr. 13, bloc S 2, scara 2, etaj 1, ap. 325 sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 204 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 102/25.10.2021, situat în București, Calea Șerban Vodă nr. 43, bloc 2, scara 5, etaj 5, ap.147, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 203 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 149/04.11.2021 situat în București, strada Popa Rusu nr.11, scara A, etaj 2, ap.9, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 202 privind schimbarea destinației imobilului cu numărul cadastral 241795 – C6 situat în Parcul Bazilescu, aparţinând domeniului public al Municipiului București, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1 , în vederea dezvoltării unor servicii sociale
HOTĂRÂREA NR. 201 privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul București și Fundația Vital Strategies în vederea implementării unui sistem de monitorizare a calității aerului în Municipiul București
HOTĂRÂREA NR. 200 privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul București și Asociația One World Romania în vederea organizării Festivalului Internațional de Documentar și Drepturile Omului – One World România, cu tema principală protecția mediului și responsabilitatea ecologică, în perioada 13 - 31 mai 2022.
HOTĂRÂREA NR. 199 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 155/11.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii “Obiect 21. Nod Andronache – Închidere Inel Median”
HOTĂRÂREA NR. 198 privind transmiterea de către Municipiul București a documentației tehnico – economice aferentă obiectivului de investiții “Construire complexe multifuncționale pentru activităţi didactice și sport la unele unităţi de învăţământ”, Consiliul Local Sector 3, în vederea finalizării lucrărilor
HOTĂRÂREA NR. 197 privind transmiterea de către Municipiul București a documentației tehnico – economice aferentă obiectivului de investiții “Construire complexe multifuncționale pentru activităţi didactice și sport la unele unităţi de învăţământ” – Şcoala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu, Calea Șerban Vodă nr. 62 – 64, Consiliul Local al Sectorului 4, în vederea finalizării lucrărilor
HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza S.F., pentru obiectivul de investiţii "Modernizare magistrale de termoficare aparţinând SACET Bucureşti, obiectiv 1 + obiectiv 5 - 9,17 km"
HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea Programului Anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activităţi nonprofit de interes local, aferent anului 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 194 privind participarea Municipiului București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în calitate de partener, la proiectul cu finanţare nerambursabilă “Development of Inclusive and Participatory Learning in Organizations through Multicultural Ambassadors - DIPLOMA” (Dezvoltarea Învățării Participative și Incluzive prin Intermediul Ambasadorilor Multiculturali - DIPLOMA), N2021-1-RO01-KA220-HED-00002, prin programul Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Key Action
HOTĂRÂREA NR. 193 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/2021 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Mic, instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 192 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 209/2021 privind aprobarea tarifelor practicate de către Opera Comică pentru Copii, instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 191 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 280/2021 privind aprobarea tarifelor practicate de către Școala de Artă București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 190 privind aprobarea tarifelor/costurilor pentru accesul vizitatorilor, grupurilor de vizitatori și/sau organizațiilor de drept public și privat în cadrul proiectelor derulate și serviciilor oferite de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS
HOTĂRÂREA NR. 189 privind aprobarea tarifelor practicate de către Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București ARCUB, serviciu public de interes local al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 188 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 106/28.05.2015 privind transmiterea imobilului-teren situat în str. N. D. Cocea nr. 78-82, sector 5, din administrarea Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane în administrarea Consiliului General al Municipiului București - Direcţia Investiții
HOTĂRÂREA NR. 187 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A., pentru realizarea în comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4.
HOTĂRÂREA NR. 186 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 38/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii al Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia - amenajare, restaurare Ansamblul Istoric Mogoșoaia - refacere învelitori la obiectivele Ghețărie, Casa de Oaspeți - corp C, turn acces, corp A, corp 8, restaurare și extindere Zona Centrală, cu modificările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 185 privind aprobarea protocolului de colaborare instituțională în domeniul salubrizării - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, pentru elaborarea de măsuri cu impact pozitiv în sănătatea publică a municipiului Bucureşti, între Municipiul Bucureşti, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecţie Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 184 privind împuternicirea Sectoarelor 1 – 6 ale Municipiului București în vederea întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor proprietate publică/privată ale Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 183 privind acordarea titlului de excelență post- mortem domnului Gheorghe Emil Ursu
HOTĂRÂREA NR. 182 privind aprobarea contractului de mandat al administratorului special al societății Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. , desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat și suportarea indemnizației din bugetul Municipiul București.
HOTĂRÂREA NR. 181 privind aprobarea contractului de comodat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și S.C. Bob Development S.R.L., în vederea cazării refugiaților din Ucraina
HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul "Renovarea Integrată (Consolidare Seismică și Renovare Energetică Moderată) a Clădirilor Publice pentru Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche, Strada Franceza nr. 21-23, sector 3" in cadrul apeluIui de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1și valoarea maximă eligibilă a proiectului
HOTĂRÂREA NR. 179 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul "Renovarea lntegrata (Consolidare Seismică și Renovare Energetică Moderată) a Clădirilor Publice pentru Construirea Muzeului Multiculturalismului, Strada Franceza nr. 68, sector 3" in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 !?i valoarea maxima eligibilă a proiectului
HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul "Renovarea lntegrata (Consolidare Seismica și Renovare Energetică Moderată) a Clădirilor Publice pentru Reconditionarea și crearea structurii de sprijinire a afacerilor- Curtea Meșteșugarilor, Strada Covaci, nr. 13,sector 3" in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/8.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului
HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea depunerii cererii de finantare cu titlul "Renovarea lntegrata (Consolidare Seismica și Renovare Energetică Moderată) a Clădirilor Publice pentru Policlinica lancului,Șoseaua lancului nr. 3, sector 2" in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/8.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului
HOTĂRÂREA NR. 176 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul "Renovarea Integ rată (Consolidare Seismica și Renovare Energetică Moderată) a Clădirilor Publice pentru Reabilitare Corp A și Corp B Maternitatea Bucur- Strada Bucur nr. 10 (Corp A) și nr. 19 (Corp B), sector 4" in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CS/218.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului
HOTĂRÂREA NR. 175 privind preluarea din administrarea Administratiei Fondului lmobiliar în administrarea directa a ConsHiului General al Municipiului Bucure~ti a imobilului situat in Strada Franceza nr. 68, sector 3, in vederea depunerii cererii de finantare PNRR cu titlul: "Renovarea lntegrată (Consolidare Seismica și Renovare Energetica Moderata) a Clădirilor Publice pentru Construirea Muzeului Multiculturalismului, Strada Franceza, nr. 68, sector 3" in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CS/2/8.1/1
HOTĂRÂREA NR. 174 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza DALI, pentru obiectivul de investitii"Policlinica lancului" situat în Șoseaua lancului nr. 3, sector 2, în scopul consolidarii,reabilitării și modernizării
HOTĂRÂREA NR. 173 privind revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 128/25.02.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 230/08.06.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții al Teatrului Municipal L.S. Bulandra "Extindere, reabilitare și desființare parțială spații existente pentru acces actori, cabine și spațiu de recreere și actualizare fațadă”
HOTĂRÂREA NR. 172 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 142/30.08.2012 modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 394/26.07.2018 și prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 362/07.09.2020, în vederea asigurării integrale a finanţării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație pentru execuția lucrărilor de intervenție - consolidare a imobilului situat în Bucureşti, P-ța Pache Protopopescu nr. 11, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 171 privind participarea și depunerea cererilor de finanțare de catre Municipiul București prin Administratia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare integrată a clădirilor publice PNRR/2022/CS/2/8.1/1
HOTĂRÂREA NR. 170 privind participarea și depunerea cererilor de finanțare de catre Municipiu București prin Administratia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic in cadrul apelului de proiecte de renovare integrata a clădirilor rezidentiale multifamiliale PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1
HOTĂRÂREA NR. 169 privind aprobarea pretului local de facturare al energiei termice furnizate populatiei, practicat de Campania Municipală Termoenergetica București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 168 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să efectueze toate operațiunile pentru dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 219971, proprietate a Municipiului București în două loturi identificate cu numerele cadastrale 242261 și 242262.
HOTĂRÂREA NR. 167 privind împuternicirea Sectorului 6 al Municipiului București să efectueze toate operațiunile pentru alipirea a două loturi de teren cu numerele cadastrale 201738 și 242031 proprietăți ale Municipiului Bucuresti rezultând un teren cu numărul cadastral 242210.
HOTĂRÂREA NR. 166 privind împuternicirea expresă a Sectoarelor 1 – 6 ale Municipiului București să poată hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea acestora, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local inclusiv realizarea unei asocieri de autorități contractante, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
HOTĂRÂREA NR. 165 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 să hotărască cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti și Consiliul Județean Ilfov, în vederea finanţării și realizării în comun a proiectelor de interes public, care necesită investiţii pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti și teritoriul administrativ al Județului Ilfov, cu privire la rețele de utilităţi publice, artere de circulaţie și spații verzi
HOTĂRÂREA NR. 164 privind realizarea unui parteneriat între Municipiul București prin Administrația Străzilor și Sectorul 4 în vederea finanțării și derulării lucrărilor de consolidare și reabilitare a obiectivelor: Pasajul Unirii, Pod Planșeu Unirii, zonele conexe și adiacente, care asigură funcționalitatea și exploatarea în siguranță a acestora.
HOTĂRÂREA NR. 163 privind acceptarea Ofertei de donație autentificată sub nr. 80/2021 a Societății Comerciale Ever Imo S.A (denumită anterior Țesătoriile Reunite S.A.)
HOTĂRÂREA NR. 162 privind cumpărarea unei cote părţi din imobilul situat în Strada Batiștei nr. 14, sectorul 2, București, în baza exercitării dreptului de preemțiune al Municipiului Bucureşti la vânzarea imobilelor monumente istorice
HOTĂRÂREA NR. 161 privind reorganizarea Centrului de Cultură "Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului" și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia
HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent anului 2021
HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent anului 2021
HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului IV al anului 2021
HOTĂRÂREA NR. 157 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat in Sos. Odăi nr. 470, sector 1, înscris in cartea funciara nr. 231528 București, sectorul 1, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 156 privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și ROMEXPO S.A., în vederea cazării refugiaților din Ucraina;
HOTĂRÂREA NR. 155 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Modernizare sistem rutier și linii de tramvai" Reabilitare unică Bulevardul Aerogării, între Șos. București-Ploiești și str. Alexandru Șerbănescu, în vederea continuării lucrărilor de interes public local.
HOTĂRÂREA NR. 154 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41" in vederea efectuării lucrărilor de interes public local.
HOTĂRÂREA NR. 153 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 72/26.02.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești", în vederea continuării lucrărilor de interes public local.
HOTĂRÂREA NR. 152 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe Amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Drum de acces în Cartier Henri Coandă prin Str. Biharia" în vederea continuării lucrărilor de interes public local.
HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea bugetului Municipiului București pe anul 2022 adoptată în ședința extraordinară din data de 07.03.2022
HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea Protocolului de colaborare, în vederea organizării pe Arena Națională, a evenimentului cultural artistic în scop umanitar ”We Are One”
HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Societatea Națională de Cruce Roșie Română
HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea inițierii demersurilor pentru încheierea unei Înțelegeri între Municipiul București și orașul Kiev din Ucraina
HOTĂRÂREA NR. 147 privind modificarea Regulamentului - cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 și declanșarea procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi
HOTĂRÂREA NR. 146 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, prin fuziunea prin absorbție a Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții, precum și modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia
HOTĂRÂREA NR. 145 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 631/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului "Consolidare, restaurare și conservare a Muzeului Gheorghe Tattarescu" - faza DALI
HOTĂRÂREA NR. 144 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 161/19.07.2010 pentru aprobarea listei cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea listelor de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
HOTĂRÂREA NR. 142 privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor anexei 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/22.11.2018, de către "Comisia de evaluare a situațiilor deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuință socială"
HOTĂRÂREA NR. 141 privind predarea de către Municipiul București a documentației tehnico-economice pentru 14 blocuri din sector 6, preluată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 270/17.05.2018
HOTĂRÂREA NR. 140 privind împuternicirea expresă Consiliului Local Sector 6 în vederea aprobării înscrierii Sectorului 6 al Municipiului București în calitate de membru asociat în cadrul Asociației Clusterul pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero-Pro-nZEB
HOTĂRÂREA NR. 139 privind trecerea imobilului situat în Calea Șerban Vodă nr. 164 - 168, sector 4, înscris în Cartea Funciară nr. 230060, ca proprietate publică a Municipiului București, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea cuantumului compenentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și Faza 2) pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 137 privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a terenului aferent clădirii situate în str. Sfântul Dumitru nr. 2, sector 3, în care funcționează Teatrul de Comedie
HOTĂRÂREA NR. 136 privind transmiterea imobilului B-dul Timișoara - lot nr. 1, sector 6, identificat cu nr. cadastral 242216 din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6
HOTĂRÂREA NR. 135 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a încheia Acordul de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Societatea de Inginerie Sisteme SIS SA și Institutul de Cercetare NORCE din Norvegia pentru atragerea finanțării nerambursabile din mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, alocate prin Apelul 3.1 "Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile - Alte surse Regenerabile de Energie (SRE), lansat în cadrul Programului pentru Energie în România, domeniu de interes: Energie Regenerabilă"
HOTĂRÂREA NR. 134 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al municipiului București, Municipiul București, Consiliul Județean Ilfov, Orașul Pantelimon, Ministerul Transporturilor, C.N.A.I.R. S.A. și S.N.C.F.R. S.A. , în vederea realizării documentațiilor cadastrale, urbanistice, tehnice și economice și a lucrărilor de interes local pentru extindere infrastructură de tramvai pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al municipiului București și Bulevardul Biruinței din orașul Pantelimon, județul Ilfov, până la intersecția dintre D.N.3 și D.N.C.B.
HOTĂRÂREA NR. 133 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București și Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la întreținerea, amenajarea și/sau reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 2
HOTĂRÂREA NR. 132 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local "Modernizare Magistrală de Termoficare II Vest între Căminele PV2 - CM20", de pe raza administrativ - teritoriala a Sectorului 6 al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 131 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza S.F., pentru obiectivul de investiții ”Modernizare Magistrală de Termoficare II Vest între Căminele PV2 - CM20”
HOTĂRÂREA NR. 130 privind aprobarea derulării obiectivului de investiții- realizare lucrări de restaurare, conservare și consolidare la Casa Șuțu (Lahovary) - Corp 1 - situat în București, Calea Griviței nr. 7, sector 1 de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 129 privind transmiterea din administrarea Muzeului Municipiului București către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în vederea realizării lucrărilor de intervenție pentru implementarea proiectului "consolidare, amenajări interioare, reparații fațade și refacere instalații PINACOTECA București - imobil situat în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3"
HOTĂRÂREA NR. 128 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 230/08.05.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții al Teatrului Municipal L.S. Bulandra - "Extindere, reabilitare și desființare parțială spații existente pentru acces actori, cabine și spațiu de recreere și actualizare fațadă"
HOTĂRÂREA NR. 127 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 393/31.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Centrul Cultural Lumina, B-dul Regina Elisabeta nr. 32 (fost nr. 12), sector 5, București"
HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții “Expertiza tehnică, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție – risc seismic, clădiri instituții publice de cultură Teatrul Foarte Mic” de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 125 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 303/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 382/2019
HOTĂRÂREA NR. 124 privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 59/22.02.2018 - Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane București
HOTĂRÂREA NR. 123 privind realizarea de spații de joacă incluzive prin amplasarea de echipamente de joacă universale sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilități, cât și celor fără dizabilități în parcurile și spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București
HOTĂRÂREA NR. 122 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare cu Compania Municipală Termoenergetica București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 121 pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 195/13.09.2007 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului “Modernizare sistem rutier și linii de tramvai”
HOTĂRÂREA NR. 120 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 241/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Construirea Muzeului Multiculturalismului”
HOTĂRÂREA NR. 119 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 245/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Recondiționarea și crearea structurii de sprijinire a afacerilor - Curtea Meșteșugarilor”
HOTĂRÂREA NR. 118 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Piața Constituției – spațiu public cu parcaj subteran”
HOTĂRÂREA NR. 117 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 293/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Modernizare spațiu public urban Piața de Flori George Coșbuc”
HOTĂRÂREA NR. 116 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 242/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Ansamblul urban complex - Pod Mihai Vodă, Pod pietonal și pentru bicicliști peste Dâmbovița și parcaje subterane”
HOTĂRÂREA NR. 115 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 246/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud)”
HOTĂRÂREA NR. 114 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Proiect amenajare și modernizare Parc Izvor Hașdeu”
HOTĂRÂREA NR. 113 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 252/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Reconfigurare Calea Griviței între Gara de Nord și Calea Victoriei”
HOTĂRÂREA NR. 112 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 240/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran – Uranus – Piața Rahovei”
HOTĂRÂREA NR. 111 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 247/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (nord)”
HOTĂRÂREA NR. 110 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 365/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții: "Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere Bulevardul Tei - strada Doamna Ghica, Piața Delfinului, Bulevardul Chișinău, Bulevardul Nicolae Grigorescu, strada Iuliu Hațeganu, Șoseaua Vitan Bârzești până la Șoseaua Olteniței"", în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 109 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 366/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții: "Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele Bulevardul Gării Obor, Bulevardul Ferdinand (între Gara Obor și Șoseaua Pantelimon), Șoseaua Pantelimon, strada Baicului", în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 108 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier pe arterele strada Paleologu, strada Armand Călinescu, strada Vasile Lascăr, strada Lizeanu și Intrarea Vagonului", în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 107 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 370/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor", în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 106 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 395/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Modernizare stradă cu rețea de troleibuz pe mai multe tronsoane de infrastructură rutieră din Municipiul București "
HOTĂRÂREA NR. 105 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 383/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții "Piața Constituției – Spațiu Public" în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 104 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 368/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere Piața Unirii și bucla de întoarcere Sf. Gheorghe", în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 103 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 361/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare din Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții "Drum de acces în Cartier Henri Coandă prin strada Biharia"
HOTĂRÂREA NR. 102 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 369/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chișinău", în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 101 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 364/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabiei de la intersecția cu Bulevardul 1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica", în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 100 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 372/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Ferdinand, între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Traian", în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 99 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 371/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet", în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 98 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 359/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții "Străpungere Bulevardul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - Intersecție Calea Vitan Bârzești" în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 97 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 393/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții "Pasaj Doamna Ghica" în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 96 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 381/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare în vederea obiectivului de investiții "Ansamblul Urban Complex - Pod Mihai Vodă, Pod Pietonal și pentru Bicicliști peste Dâmbovița" în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 95 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 360/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare din Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții: ”Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41”
HOTĂRÂREA NR. 94 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 389/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții: ”Reconfigurare Calea Griviței între Gara de Nord și Calea Victoriei” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
HOTĂRÂREA NR. 93 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 363/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții: "Reabilitare sistem rutier pe strada Barbu Văcărescu și strada Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șoseaua Ștefan cel Mare la Pod Băneasa" în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 92 privind desemnarea reprezentantului Consiliul General al Municipiului București în Comisia mixtă de rechiziții a municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 91 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, sector 6
HOTĂRÂREA NR. 90 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”, sector 6
HOTĂRÂREA NR. 89 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, sector 5
HOTĂRÂREA NR. 88 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3, sector 4
HOTĂRÂREA NR. 87 privind desemnarea a patru reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială ”Sfântul Nicolae”, sector 4
HOTĂRÂREA NR. 86 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4
HOTĂRÂREA NR. 85 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3
HOTĂRÂREA NR. 84 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 83 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 82 privind desemnarea a patru reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta”, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 81 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 80 privind desemnarea a patru reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 79 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 3, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 78 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 2, sector 2
HOTĂRÂREA NR. 77 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 76 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 75 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 74 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 8, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 73 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 7, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 72 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A., completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 436/28.12.2020 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 35/29.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 71 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 404/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A., completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 18/29.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 70 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 412/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 26/29.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 69 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 434/28.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A., completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 38/29.01.2021
HOTĂRÂREA NR. 68 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 433/28.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 37/29.01.2021 și modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 289/01.09.2021
HOTĂRÂREA NR. 67 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 400/21.12.2020 privind înființarea comisiei speciale pentru inovare și transformare digitală
HOTĂRÂREA NR. 66 pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 65 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru perioada 08 martie 2022 - 07 iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 64 pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 285/01 .09.2021 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 63 privind modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 3/31 .01-.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu- Splai Dudescu Etapa II-km 2+400- intersecție Calea Vitan Bărzești"
HOTĂRÂREA NR. 62 pentru modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 366/07.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții "Drum de acces în Cartier Henri Coandă prin Str. Biharia"
HOTĂRÂREA NR. 61 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 394/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Îmbunătățirea accesului pietonal, amenajare și informare călători pentru stațiile de transport public"
HOTĂRÂREA NR. 60 pentru modificarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 367/08.11 .2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții: "Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere Strada Grațioasa, Bulevardul Aerogării - DN 1 - Complex Comercial Băneasa" în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 59 privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 380/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier Calea Dudești", în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 58 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 375/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Mărășești între Bulevardul Dimitrie Cantemir și Strada 11 lunie", în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 57 privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 37 4/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfântul Constantin, Strada lonel Perlea, Strada Grigore Cobălcescu și traseul de pe Bulevardul lon Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei inclusiv cap terminal Strada Piatra Morii și Bucla Cișmigiu", în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny”
HOTĂRÂREA NR. 56 privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 392/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții "Modernizarea rețelei stradale prin extinderea sistemului de semaforizare inteligentă pentru 574 intersecții și prioritizarea vehiculelor cu destinație specială: transport public, salvare, pompieri și poliție, în vederea creșterii siguranței rutiere și reducerii poluării", în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 55 pentru modificarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 373/08.11 .2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții: "Reabilitare sistem rutier pe arterele Bulevardull. Ghe. Duca, Strada AI. I. Cuza, Galea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu" în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 54 pentru modificarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții: "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Timișoara între Strada Valea Cascadelor și terminal CET Vest" în cadrul Programului National de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 53 pentru modificarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 377/08.11 .2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții: "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Theodor Pallady, Bulevardul 1 Decembrie, Bulevardul Basarabia, Calea Călărașilor, Bulevardul Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan" în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny
HOTĂRÂREA NR. 52 pentru modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 384/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare în vederea obiectivului de investiții "Traseu prioritar pietonal și de bicicliști (include 42 subproiecte)" în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 51 privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 391/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ din Programul National de lnvestiții "Anghel Saligny", pentru obiectivul de investiții "Dâmbovița- axa creativă a orașului"
HOTĂRÂREA NR. 50 pentru modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 387/08.11 .2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții "Nod lntermodal de Transport Piața Romană", în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 49 privind modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 388/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare în vederea obiectivului de investiții "Reabilitare Bulevardul Unirii de Ia Piața Constituției Ia Piața Unirii cu traversare Ia Strada George Georgescu", în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 48 pentru modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 382/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare în vederea obiectivului de investiții "Spațiu Public Urban Podul Calicilor - Ansamblu Urban Domnița Bălașa. Parcaj Subteran, Amenajare Urbana Palatul de Justiție" în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 47 privind modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 390/08.11 .2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții "Reconfigurare Calea Moșilor între Strada Bărăției și Bulevardul Carol I", în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 46 privind modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 386/08.11 .2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții "Proiect Cheiul Dâmboviței Unirii -lzvor, Splaiul lndependenței, Pod Unirii- Pod Izvor", în cadrul Programului Național de lnvestiții "Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 45 pentru modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 385/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivului de investiții ”Modernizare spațiu public, în zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje supraterane", în cadrul Programului Național de lnvestiții ”Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 44 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 379/08.11 .2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții ”Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei", în cadrul Programului Național de lnvestiții ”Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 43 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 376/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe B-dul Pache Protopopescu și Str. Traian", în cadrul Programului Național de lnvestiții ”Anghel Saligny"
HOTĂRÂREA NR. 42 privind modificarea anexei nr. 1 ~i anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 253/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reconfigurare Calea Moșilor între strada Bărăției și Bd. Carol I"
HOTĂRÂREA NR. 41 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 243/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Spațiu public urban Podul Calicilor- Ansamblul Urban Domnița Bălașa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiție"
HOTĂRÂREA NR. 40 privind modificarea Anexelor nr. 1.1, nr. 2.1, nr. 1.2, nr. 2.2, nr. 1.3, nr. 2.3, nr. 1.4, nr. 2.4, nr. 1.5, nr. 2.5, nr. 1.12, nr. 2.12, nr. 1.13, nr. 2.13, nr. 1.14, nr. 2.14, nr. 1.16, nr. 2.16, nr. 1.18, nr. 2.18, nr. 1.21, nr. 2.21, nr. 1.22, nr. 2.22, nr. 1.23, nr. 2.23, nr. 1.26, nr. 2.26, nr. 1.27, nr. 2.27, nr. 1.28, nr. 2.28, nr. 1.29, nr. 2.29, nr. 1.31, nr. 2.31, nr. 1.33, nr. 2.33, nr. 1.34, nr. 2.34, nr. 1.36, nr. 2 .. 36, nr. 1.38, nr. 2.38, nr. 1.39, nr. 2.39, nr. 1.40, nr. 2.40, nr. 1.41, nr. 2.41, nr. 1.42 si nr. 2.42 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 256/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Traseu prioritar pietonal și de bicicliști (include 42 de subproiecte)”
HOTĂRÂREA NR. 39 pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 251/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Bd. Unirii de la Piața Constituției la Piața Unirii cu traversare la str. George Georgescu”
HOTĂRÂREA NR. 38 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 250/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Proiect Nod lntermodal Piața Romană"
HOTĂRÂREA NR. 37 pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 248/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare spațiu public, zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje"
HOTĂRÂREA NR. 36 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 249/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,Cheiul Dâmboviței Unirii -lzvor, Splaiul lndependenței, Pod Unirii - Pod lzvor''
HOTĂRÂREA NR. 35 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public București- llfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor
HOTĂRÂREA NR. 34 privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să negocieze termenii și să semneze, în condițiile art. 2267 Cod civil, contractul de tranzacție, eșalonare și plată a debitului restant ca urmare a derulării contractului de furnizare nr. 737/05.06.2018 încheiat de Municipiul București cu Asocierea OTOKAR EUROPE SAS- OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANYI A.S. prin lider de asociere OTOKAR EUROPE SAS și conform actului adițional (1038/5.09.2018), OTOKAR EUROPE FILIALA BUCUREȘTI S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 33 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 pentru înființarea unei instituții publice de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 6, denumită Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 434/2021
HOTĂRÂREA NR. 32 privind suspendarea aplicării, pentru anul 2022, a unor prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea unor prevederi din aceasta
HOTĂRÂREA NR. 31 privind validarea Dispoziției Primarului General nr. 1304/28.12.2021 privind modificarea bugetului local al Municipiului București pe anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 30 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 285/01.09.2021 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 29 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 91/29.10.2021, situat în București, strada Ion Brezoianu nr. 53A, etaj 3, ap. 9, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 28 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 791/10.02.2020, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București, definitivă, situat în București, strada Cpt. Nicolae Licăreț, nr. 8, bl. PM42, sc. A, et. 2, ap. 13, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 27 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de Cooperare cu Municipiul Cahul din Republica Moldova
HOTĂRÂREA NR. 26 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de Cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Comuna Stăuceni, Municipiul Chișinău din Republica Moldova
HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018- 2022, aferent trimestrului III al anului 2021
HOTĂRÂREA NR. 24 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 105/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2022, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 23 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului situat în strada Drumul Taberei nr. 78A, sector 6
HOTĂRÂREA NR. 22 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 139/2021 privind unele măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul București
HOTĂRÂREA NR. 21 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un Acord de parteneriat în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Organizația "Salvați copiii", pentru implementarea proiectului "YCARO - Young Citizens Access to Rights Opportunities", în cadrul cererii de proiecte finanțate de Comisia Europeană - apelul CERV- 2021 - CHILD
HOTĂRÂREA NR. 20 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî în condițiile legii cu privire la încheierea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Fundația "Viață și Lumină" și "Fundația e - Romnja" pentru atragerea finanțării nerambursabile din Granturile SEE și Norvegiene 2014- 2021 alocate prin Apelul nr. 1 "Creșterea incluziunii și abilitarea romilor" - Apel deschis de proiecte - Runda a 2-a, lansat în cadrul Programului "Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor"
HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și/sau reprezentare juridică de specialitate de către Administrația Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea "Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului București pentru anul 2021"
HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea "Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare la nivelul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pe anul 2021"
HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea diminuării capitalului social al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. și restituirea aportului acționarului majoritar
HOTĂRÂREA NR. 15 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 625/2019 privind avizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București -Ilfov, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație, acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București- Ilfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetica București S.A., precum și avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov
HOTĂRÂREA NR. 14 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 43/23.02.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele"- Reabilitare Instalații Termice, Instalația Interioară de Climatizare cu Ventiloconvectoare
HOTĂRÂREA NR. 13 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 241/02.08.2020 privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic "Colțea", B-dul I.C. Brătianu nr. 1, Sector 3, București"
HOTĂRÂREA NR. 12 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 229/18.06.2020 privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic "Sfânta Maria", B-dul Ion Mihalache nr. 37-39, Sector 1, București"
HOTĂRÂREA NR. 11 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 228/18.06.2020 privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa", Șoseaua Vergului nr. 12, Sector 2, București"
HOTĂRÂREA NR. 10 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 227/18.06.2020 privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul de Boli Cronice "Sfântul Luca", Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, București"
HOTĂRÂREA NR. 9 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 226/18.06.2020 privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Filantropia, B-dul Ion Mihalache nr. 11-13, Sector 1, București"
HOTĂRÂREA NR. 8 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 225/18.06.2020 privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", Calea Griviței nr. 4, Sector 1, București"
HOTĂRÂREA NR. 7 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 224/18.06.2020 privind aprobarea "Indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele", Șoseaua Panduri nr. 22, Sector 5, București"
HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea Protocolului de Asociere de Autorități Contractante în vederea administrării și dezvoltării de proiecte și inițiative comune care au drept scop dezvoltarea "Parcului Natural Văcărești"
HOTĂRÂREA NR. 5 privind revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 171/31.05.2013 și privind achiziționarea, de către Consiliul General al Municipiului București, a unor servicii de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCGMB nr. 5/31.01.2022 privind revocarea HCGMB nr. 171/31.05.2013.
HOTĂRÂREA NR. 4 privind încheierea unui acord cadru de consultanță. asistență și/sau reprezentare juridică pentru Proiectul "Finanțarea obligațiunilor scadente la data de 04.05.2022, în valoare de 555.000.000 lei"
HOTĂRÂREA NR. 3 privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Petrariu Vasile - Luliu și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 2 privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Pușcaș Ionel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 1 privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Lixandru Ionel - Florian și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
 
ARHIVA 2021
ARHIVA 2020
Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020