Cauta pe site:  
     Prima pagină » Contact » Solicitaţi informaţii de interes public » Documente elaborate de către Serviciul Cadastru Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Documente elaborate de către Serviciul Cadastru
Directia Patrimoniu,
Serviciu Cadastru


B-dul Regina Elisabeta nr.47,sector 5, et.6 Tel.021/3055500/1601       
Serviciul Cadastru eliberează la cererea petenților următoarele:
I. ATRIBUIRE ADRESĂ ADMINISTRATIVĂ/POȘTALĂ
II. CONFIRMARE ADRESĂ ADMINISTRATIVĂ/POȘTALĂ
III. ISTORIC ADRESĂ ADMINISTRATIVĂ/POȘTALĂ
IV. ISTORIC DENUMIRE ARTERĂ DE CIRCULAŢIE
V. DEFINITIVARE ADRESĂ ADMINISTRATIVĂ/POȘTALĂ
VI. LIBERAREA UNEI COPII (TIP XEROX) CONFORME CU EXEMPLARUL AFLAT ÎN BAZA DE DATE - PENTRU CERTIFICATE DE NOMENCLATURĂ URBANĂ /STRADALĂ

Formulare tipizate
Cerere Eliberare Planuri Topografice/Fisa de inventariere tehnica imobiliara
Cerere Nomenclatura Urbana

Referitor la istoricul privind Nomenclatura Stradală a orașului București în perioada 1900-2020 precizăm:
Serviciul Cadastru care include în prezent și fostul Serviciu Nomenclatură Urbană nu deține informații cu privire la atribuirea de numere administrative/poștale pentru imobilele-proprietăți private, între anii 1900-1989;
La nivelul anului 1911 și respectiv anul 1948, s-a făcut o evidențiere a imobilelor deja existente, (doar pe teritoriulul orașului București, așa cum era delimitat acesta la aceea dată), trecându-se în registre numărul administrativ/poștal identificat în teren, nu deținem informatii cu privire la fostele comune suburbane.
La nivelul anului 1986, regimul comunist a făcut o inventariere fizică în teren a existenței imobilelor și a numerelor administrative/poștale folosite (nu atribuite), pe bază de declarații.

                                                                                                                                        
ACTE NECESARE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL SOLICITĂRII
Tipul cererii:

I. ATRIBUIRE ADRESĂ

1. CERERE, semnată de proprietar / toţi proprietarii.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al proprietarului/proprietarilor se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii (copie tip xerox).
-  în cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie(copie tip xerox).

3. ACTUL DE PROPRIETATE/DEŢINERE - copie legalizată.
Dacă actul este:
a. Contract de vânzare - cumpărare şi schiţa anexă acestuia (necesar a fi anexată - în cazul în care aceasta există).

b. Sentinţă civilă, definitivă şi irevocabilă/executorie.
- legalizată de instanţele de judecată sau avocat (obligatoriu procură/împuternicire).
- se anexează Raportul de expertiză întocmit în dosarul în cauză, omologat şi legalizat de instanţa de judecată (în cazul în care acesta există) sau schiţa/schiţele parte integrantă din tranzacţiile consfinţite de instanţele de judecată.

c.1. Dispoziţie a Primarului General, emisă în baza prevederilor Legii nr.10/2001.
- se anexează şi procesul verbal de predare - primire / protocol (emis de: ex. Administrator - A.F.I.) şi schiţă/planuri/raport de expertiză anexe la D.P.G.

c.2. Dispoziţie a Primarului General, pentru punerea în aplicare a Sentinţelor Civile emise de instanţele de judecată.
- se anexează procesul verbal de predare - primire / protocol (emise de: ex. Administrator - A.F.I. şi/sau Executor Judecătoresc) precum şi schiţe/planuri/rapoarte de expertiză anexe acestora şi/sau omologate de instanţele de judecată.

d. Titlul de proprietate, eliberat conf.Lg.18/1991, Lg.1/2000, Lg.247/2005.
- se anexează şi procesul - verbal de punere în posesie precum şi schiţa anexă, copii legalizate;
*în anumite cazuri se va anexa şi extras de plan parcelar emis de Primăria Sectorului pe raza căruia se află imobilul.

e. Act de lotizare/dezmembrare/alipire/ieşire din indiviziune şi schita anexă.
- se anexează şi actul de proprietate iniţial ( copie tip xerox).
f. Certificat/Certificate de moştenitor.
- se anexează actul de proprietate pentru imobilul care a facut obiectul succesiunii.
g. Act / Contract de Concesiune încheiat cu Municipiul Bucureşti.
- se anexează schiţă/plan/raport de identificare/ridicare topografică parte integrantă din actul / contractul de Concesiune – în cazul în care există.
h. Pentru procedura de înscriere în Cartea Funciară a proprietăţilor Municipiului Bucureşti.
- se anexează adresă/adrese privind Situaţie Juridică / Regim Juridic precum şi schiţa/plan/ raport de identificare/ridicare topografică.

4. DOCUMENTAŢIE pentru identificarea imobilului
a. - extras de Carte Funciară şi incheiere de Carte Funciară (în copie tip xerox) însoțită de cadastru/documentaţie (obligatoriu avizată de O.C.P.I. – Bucureşti, coordonate contur, tabel mişcare parcelară/fişa corpului de proprietate/fişa bunului imobil).

- în cazul în care se constată sarcini - ex. Banca…, se va solicita acordul scris al acesteia privind atribuirea/schimbarea de adresă poştală/administrativă(în original).

- în cazul în care se constată sarcini - ex. uzufruct viager, se va solicita acordul scris(în original) şi copie Buletin/carte de identitate a persoanei care îşi păstrează dreptul de uzufruct viager.

Observatie : din 01.3.2015 în colaborare cu  O.C.P.I. și ținând cont de prevederile Ordinului 700/2014 al Presedintelui A.N.C.P.I. nu mai există în activitatea acestei instituții  "aviz tehnic pentru obţinerea numărului poştal/administrativ", în acest caz petentul va prezenta inscrierea in cartea funciară a imobilului.

5. CERTIFICAT  FISCAL ACTUAL- la deschiderea rolului se va folosi adresa din actul prezentat sau numele străzii fara număr-așa cum se procedează și pentru terenurile rezultate în urma aplicării legii nr.18/1991-urmând ca apoi după atribuire să se schimbe înscrierea conform adresei nou atribuită.

6. CHITANŢĂ, contravaloare 8 LEI - în original.

se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5,   în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează la mezanin la Direcția Patrimoniu, sau prin mandat poștal, virament bancar în cod IBAN RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București(A.T.C.P.M.B.), specificându-se plata efectuată( C.U.I.-Primăria Municipiului București - 4267117).

7. DOSAR - atragem atenţia că documentaţia precizată mai sus, trebuie depusă în dosar cu şină

 II. CONFIRMARE ADRESĂ

1. CERERE, semnată de proprietar / toţi proprietarii.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al proprietarului/proprietarilor se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii (copie tip xerox).
-  în cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie(copie tip xerox).

3. ACTUL DE PROPRIETATE/DEŢINERE - copie legalizată.
Dacă actul este-de la caz la caz:
a. Contract de vânzare - cumpărare şi schiţa anexă acestuia (necesar a fi anexată - în cazul în care aceasta există).
b. Sentinţă civilă, definitivă şi irevocabilă/executorie.
- legalizată de instanţele de judecată sau avocat (obligatoriu procură/împuternicire).
- se anexează Raportul de expertiză întocmit în dosarul în cauză, omologat şi legalizat de instanţa de judecată (în cazul în care acesta există) sau schiţa/schiţele parte integrantă din tranzacţiile consfinţite de instanţele de judecată.
c.1. Dispoziţie a Primarului General, emisă în baza prevederilor Legii nr.10/2001.
- se anexează şi procesul verbal de predare - primire / protocol (emis de: ex. Administrator - A.F.I.) şi schiţă/planuri/raport de expertiză anexe la D.P.G.
c.2. Dispoziţie a Primarului General, pentru punerea în aplicare a Sentinţelor Civile emise de instanţele de judecată.
- se anexează procesul verbal de predare - primire / protocol (emise de: ex. Administrator - A.F.I. şi/sau Executor Judecătoresc) precum şi schiţe/planuri/rapoarte de expertiză anexe acestora şi/sau omologate de instanţele de judecată.
d. Titlul de proprietate, eliberat conf.Lg.18/1991, Lg.1/2000, Lg.247/2005.
- se anexează şi procesul - verbal de punere în posesie precum şi schiţa anexă, copii legalizate.
*în anumite cazuri se va anexa şi extras de plan parcelar emis de Primăria Sectorului pe raza căruia se află imobilul.
e. Act de lotizare/dezmembrare/alipire/ieşire din indiviziune şi schita anexă.
- se anexează şi actul de proprietate iniţial ( copie tip xerox).
f. Certificat/Certificate de moştenitor.
- se anexează actul de proprietate pentru imobilul care a facut obiectul succesiunii.                                                              

g. Act / Contract de Concesiune încheiat cu Municipiul Bucureşti.  

- se anexează schiţă/plan/raport de identificare/ridicare topografică parte integrantă din actul / contractul de Concesiune - în cazul în care există.

4. DOCUMENTAŢIE pentru identificarea imobilului

- în cazul imobilului(teren cu sau fără construcţii) pentru care există documentaţie cadastrală avizată de O.C.P.I. – Bucureşti, se va anexa extras de Carte Funciară şi incheiere de Carte Funciară (copie tip xerox) insoțită de cadastru/documentaţie (obligatoriu avizată de O.C.P.I. - Bucureşti, coordonate contur, tabel mişcare parcelară/fişa corpului de proprietate/fişa bunului imobi, plan amplasament și delimitare(copie tip xerox).
- în cazul în care nu există documentație cadastrală, se va anexa plan topografic scara 1/500(copie tip xerox) sau plan cadastral scara 1/500(copie tip xerox), pe care să fie marcat /delimitat cu culoare (identificat potrivit actului de deţinere) amplasamentul la care se face referire, să fie înscris actul de deţinere şi pentru conformitate, să fie ştampilat (unde este cazul) şi semnat de deţinătorul acestuia.

5. CERTIFICAT  FISCAL ACTUAL

6. CHITANŢĂ, contravaloare 8 LEI - în original
-se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5,în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează la mezanin la Direcția Patrimoniu,sau prin mandat poștal, virament bancar în cod IBAN RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București(A.T.C.P.M.B.), specificându-se plata efectuată( C.U.I.-Primăria Municipiului București - 4267117).

7. DOSAR – atragem atenţia că documentaţia precizată mai sus, trebuie depusă în dosar cu şină

III. ISTORIC ADRESĂ

1. CERERE, semnată de proprietar / toţi proprietarii.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al proprietarului/proprietarilor se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii (copie tip xerox).
-  în cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie(copie tip xerox).

3. ACTUL DE PROPRIETATE/DEŢINERE - copie tip xerox.
Dacă actul este:
a. Contract de vânzare – cumpărare şi schiţa anexă acestuia (necesar a fi anexată - în cazul în care aceasta există).                                                                                                                                              
b. Sentinţă civilă, definitivă şi irevocabilă/executorie.
- legalizată de instanţele de judecată sau avocat (obligatoriu procură/împuternicire).
- se anexează Raportul de expertiză întocmit în dosarul în cauză, omologat şi legalizat de instanţa de judecată (în cazul în care acesta există) sau schiţa/schiţele parte integrantă din tranzacţiile consfinţite de instanţele de judecată.
c.1. Dispoziţie a Primarului General, emisă în baza prevederilor Legii nr.10/2001.
- se anexează şi procesul verbal de predare - primire / protocol (emis de: ex. Administrator - A.F.I.) şi schiţă/planuri/raport de expertiză anexe la D.P.G.
c.2. Dispoziţie a Primarului General, pentru punerea în aplicare a Sentinţelor Civile emise de instanţele de judecată.
- se anexează procesul verbal de predare - primire / protocol (emise de: ex. Administrator - A.F.I. şi/sau Executor Judecătoresc) precum şi schiţe/planuri/rapoarte de expertiză anexe acestora şi/sau omologate de instanţele de judecată.
d. Titlul de proprietate, eliberat conf.Lg.18/1991, Lg.1/2000, Lg.247/2005.
- se anexează şi procesul - verbal de punere în posesie precum şi schiţa anexă.
*în anumite cazuri se va anexa şi extras de plan parcelar emis de Primăria Sectorului pe raza căruia se află imobilul.
e. Act de lotizare/dezmembrare/alipire/ieşire din indiviziune şi schita anexă.
- se anexează şi actul de proprietate iniţial.
f. Certificat/Certificate de moştenitor/Certificat de Calitate de moştenitor.
- se anexează actul de proprietate pentru imobilul care a facut obiectul succesiunii.
g. Act / Contract de Concesiune încheiat cu Municipiul Bucureşti.
- se anexează schiţă/plan/raport de identificare/ridicare topografică parte integrantă din actul / contractul de Concesiune – în cazul în care există.

4. DOCUMENTAŢIE pentru identificarea imobilului.

- în cazul imobilului(teren cu sau fără construcţii) pentru care există documentaţie cadastrală avizată de O.C.P.I. – Bucureşti, se va anexa extras de Carte Funciară şi incheiere de Carte Funciară (copie tip xerox) insoțită de cadastru/documentaţie (obligatoriu avizată de O.C.P.I. - Bucureşti, coordonate contur, tabel mişcare parcelară/fişa corpului de proprietate/fişa bunului imobi, plan amplasament și delimitare)(copie xerox).

- în cazul în care nu există documentație cadastrală, se va anexa plan topografic scara 1/500(copie tip xerox) sau plan cadastral scara 1/500(copie tip xerox), pe care să fie marcat /delimitat cu culoare (identificat potrivit actului de deţinere) amplasamentul la care se face referire, să fie înscris actul de deţinere şi pentru conformitate, să fie ştampilat (unde este cazul) şi semnat de deţinătorul acestuia.
c. şi orice alte înscrisuri referitoare la imobilul în cauză(copie xerox), cum ar fi:
- procesul verbal şi planul aferent, întocmite de Comisia pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare, la nivelul anilor 1940, eliberate de Direcţia Arhivelor Naţionale Bucureşti.
- expertiză tehnică şi planurile aferente.
- orice documentaţie care să permită identificarea imobilului, cum ar fi: autorizaţie de construire şi schiţa anexă, actul de trecere în proprietatea statului şi planul aferent.                                     

5. CERTIFICAT  FISCAL ACTUAL.

6. CHITANŢĂ, contravaloare 8 LEI - în original
se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5,  în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează la mezanin la Direcția Patrimoniu,sau prin mandat poștal, virament bancar în cod IBAN RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București(A.T.C.P.M.B.), specificându-se plata efectuată ( C.U.I.-Primăria Municipiului București - 4267117);

7. DOSAR – atragem atenţia că documentaţia precizată mai sus, trebuie depusă în dosar cu şină

IV. ISTORIC ARTERĂ DE CIRCULAŢIE

1. CERERE, semnată de solicitant/solicitanţi, în care se specifică in mod obligatoriu motivul şi/sau diferenţa de denumire a arterei de circulaţie constatată.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al proprietarului/proprietarilor se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii (copie tip xerox).
-  în cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie(copie tip xerox).

3. CHITANŢĂ, contravaloare 8 LEI - în original
se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5,  în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează la mezanin la Direcția Patrimoniu,sau prin mandat poștal, virament bancar în cod IBAN RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București(A.T.C.P.M.B.), specificându-se plata efectuată( C.U.I.-Primăria Municipiului București - 4267117);

4. DOSAR – atragem atenţia că documentaţia precizată mai sus, trebuie depusă în dosar cu şină.

V. DEFINITIVARE ADRESĂ POŞTALĂ / ADMINISTRATIVĂ

1. CERERE, semnată de proprietar / toţi proprietarii.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al proprietarului/proprietarilor se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii (copie tip xerox).
-  în cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie(copie tip xerox).

3. ACTE  - copie tip xerox
a. Extras de Carte Funciară actualizat.
b. Incheiere de Carte Funciară/Intabulare, inclusiv încheierea prin care se rectifică/modifică Cartea Funciară din punct de vedere a adresei poştale/administrative.
c. Certificat  fiscal actual.
d. copie documentaţie cadastrală avizată de O.C.P.I. – Bucureşti, în cazul în care la atribuirea adresei poştale imobilul nu  a fost identificat prin acest tip de documentaţie.
e. act de proprietate legalizat – în cazul în care atribuirea adresei poştale/administrative a fost făcută cu alt act de proprietate, anterior celui deţinut actual.

4. CHITANŢĂ, contravaloare 8 LEI - în original se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează la mezanin la Direcția Patrimoniu,sau prin mandat poștal, virament bancar în cod IBAN RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București(A.T.C.P.M.B.), specificându-se plata efectuată( C.U.I.-Primăria Municipiului București - 4267117);

5. DOSAR – atragem atenţia că documentaţia precizată mai sus, trebuie depusă în dosar cu şină.

VI. ELIBERAREA UNEI COPII (TIP XEROX) CONFORME CU EXEMPLARUL AFLAT ÎN BAZA DE DATE – PENTRU CERTIFICATE (DEFINITIVARE ADRESĂ POŞTALĂ /ADMINISTRATIVĂ) DE NOMENCLATURĂ URBANĂ /STRADALĂ

1. CERERE, semnată de solicitant/solicitanţi, în care se specifică motivul şi calitatea.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al solicitantului/solicitanţilor, se anexează la dosar şi împuternicirea/procura/certificat de moştenitor/ de naştere/ casătorie (după caz) - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii (copie tip xerox).
-  în cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie(copie tip xerox).

3. CERTIFICAT  FISCAL ACTUAL sau EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ ACTUAL

4. CHITANŢĂ, contravaloare 8 LEI - în original. se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează la mezanin la Direcția Patrimoniu,sau prin mandat poștal, virament bancar în cod IBAN RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București(A.T.C.P.M.B.), specificându-se plata efectuată( C.U.I.-Primăria Municipiului București - 4267117);

5. DOSAR – atragem atenţia că documentaţia precizată mai sus, trebuie depusă în dosar cu şină.
Precizăm că documentele sus menţionate sunt standard.
În cazul în care sunt necesare alte documente, acestea se vor solicita ulterior, de la caz la caz.

VII. ELIBERARE  PLANURI TOPOGRAFICE, FIȘĂ DE INVENTARIERE TEHNICĂ IMOBILIARĂ:

A.- PLAN TOPOGRAFIC SCARA 1:2000,(conform H.C.G.M.B. nr.244/2019, contravaloarea  unui exemplar este de 29 lei);

B.- PLAN TOPOGRAFIC SCARA 1:500, (conform H.C.G.M.B. nr.244/2019, contravaloarea unui exemplar este de 29 lei);

C.- PLAN TOPOGRAFIC SCARA 1:500 CU REȚELE EDILITARE SUBTERANE (conform H.C.G.M.B. nr.244/2019, contravaloarea unui exemplar este de 29 lei);

D.- PLAN DE RECONSTITUIRE IMOBIL - SCARA 1:500 (SUPRAPUNEREA SITUAŢIEI VECHI PESTE SITUAŢIA ACTUALĂ) (conform H.C.G.M.B. nr.244/2019, contravaloarea unui exemplar este de 22 lei);

E.- FIŞA DE INVENTARIERE TEHNICĂ IMOBILIARĂ (FIŞA I.T.I.), CARE  POATE CUPRINDE FIȘA TEHNICĂ, FIȘA IMOBILULUI, FIȘA JURIDICĂ, PROCES VERBAL DE CONSTATARE, RELEVEEE (conform H.C.G.M.B. nr.244/2019, contravaloarea unui exemplar este de 17 lei);

Serviciul Cadastru deține planuri topografice(nu planuri cadastrale) ce nu au la bază acte de proprietate, nume de proprietar sau număr de parcelă, planuri ce sunt o reprezentare grafică convențională a situației din teren la un anumit moment, momentul întocmirii/actualizării, planuri întocmite de fostul Institutul Proiect București începând cu anul 1954 (în funcție de zonă) și preluate în anul 1993 de la acesta;
Cu privire la planurile topografice scara 1/500 cu rețele edilitare precizăm că deţinătorii rețelelor edilitare, respectiv, R.A.D.E.T., Apa Nova, Enel, Distrigaz, Telekom România, e.t.c., nu ne-au pus la dispoziţie, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 actualizată, planuri /date/informații actualizate;
Cu privire la la fișele de inventariere tehnică imobiliară existente în arhiva serviciului nostru, precizăm că acestea au fost întocmite de fostul Institut Proiect București, preluate ulterior de la acesta în anul 1993 și nu deținem informații privind modalitatea de întocmire a acestora, documentele/actele care au stat la bază întocmirii sau alte informații privind acestea.

Pentru planuri cadastrale, planuri actualizate care sa cuprindă imobilele existente în prezent, pentru planuri necesare documentatiilor de urbanism  ( conf. Legii nr.50/1991) etc., petenții se pot adresa Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București cu sediul în B-dul Expozției nr.1A, sector 1.

ACTE NECESARE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL SOLICITĂRII

Tipul cererii:

A. ELIBERARE PLANURI TOPOGRAFICE SCARA 1:2000, SCARA 1:500, SCARA 1:500 CU REȚELE EDILITARE SUBTERANE.

1. CERERE, semnată de solicitant/solicitanţi, în care se specifică motivul.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al solicitantului/solicitanţilor, se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii (copie tip xerox).
-  în cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie(copie tip xerox).                                           

3. CHITANŢĂ, contravaloare planuri - în original.
se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5,   în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează la mezanin la Direcția Patrimoniu,sau prin mandat poștal, virament bancar în cod IBAN RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București(A.T.C.P.M.B.), specificându-se plata efectuată( C.U.I.-Primăria Municipiului București - 4267117);

B. ELIBERARE PLAN DE RECONSTITUIRE IMOBIL SCARA 1:500.

1. CERERE, semnată de solicitant/solicitanţi, în care se specifică motivul.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al solicitantului/solicitanţilor, se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii (copie tip xerox).
-  în cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie(copie tip xerox).

3. înscrisuri ce fac dovada calităţii de proprietar/fost proprietar – după caz – (decret de expropriere, istoric de rol fiscal, act de proprietate, certificat de moştenitor, decizie A.N.R.P., dispoziție Primar General, e.t.c.)(copie tip xerox).

4. CHITANŢĂ, contravaloare 22 lei - în original. se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5,  în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează la mezanin la Direcția Patrimoniu,sau prin mandat poștal, virament bancar în cod IBAN RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București(A.T.C.P.M.B.), specificându-se plata efectuată( C.U.I.-Primăria Municipiului București - 4267117).

C. ELIBERARE FIȘĂ DE INVENTARIERE TEHNICĂ IMOBILIARĂ.

1. CERERE, semnată de solicitant/solicitanţi, în care se specifică motivul.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al solicitantului/solicitanţilor, se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii (copie tip xerox).
-  în cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie(copie tip xerox).

3. înscrisuri ce fac dovada calităţii de proprietar/fost proprietar – după caz – (decret de expropriere, istoric de rol fiscal, act de proprietate, certificat de moştenitor, decizie A.N.R.P., dispoziție Primar General, e.t.c.)(copie xerox).                                                                                                                                          

4. CHITANŢĂ, contravaloare 17 lei - în original.
se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5,  în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează la mezanin la Direcția Patrimoniu,sau prin mandat poștal, virament bancar în cod IBAN RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București(A.T.C.P.M.B.), specificându-se plata efectuată( C.U.I.-Primăria Municipiului București - 4267117);

VIII. VERIFICARE SUPRAPUNERE ÎNTRE IMOBIL DEȚINUT DE PETENT ȘI IMOBIL CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR ADMINISTRATIV ÎNTOCMIT ÎN BAZA LEGIILOR DE RESTITUIRE A PROPRIETĂȚIILOR CONFISCATE/NAȚIONALIZATE DE REGIMULUI COMUNIST.

1. CERERE, semnată de solicitant/solicitanţi, în care se specifică motivul.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al solicitantului/solicitanţilor, se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii (copie tip xerox).
-  în cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie(copie tip xerox).

3. DOCUMENTAŢIE pentru identificarea imobilului(copie tip xerox)
a. în cazul imobilului(teren cu sau fără construcţii) pentru care există documentaţie cadastrală avizată de O.C.P.I. – Bucureşti, se va anexa extras de Carte Funciară şi incheiere de Carte Funciară insoțită de cadastru/documentaţie (obligatoriu avizată de O.C.P.I. - Bucureşti, coordonate contur, tabel mişcare parcelară/fişa corpului de proprietate/fişa bunului imobi, plan amplasament și delimitare).
- în cazul în care nu există documentație cadastrală, se va anexa plan topografic scara 1/500 sau plan cadastral scara 1/500, pe care să fie marcat /delimitat cu culoare (identificat potrivit actului de deţinere) amplasamentul la care se face referire, să fie înscris actul de deţinere şi pentru conformitate, să fie ştampilat (unde este cazul) şi semnat de deţinătorul acestuia.

b. orice alte înscrisuri referitoare la imobilul în cauză, cum ar fi:
- procesul verbal şi planul aferent, întocmite de Comisia pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare, la nivelul anilor 1940, eliberate de Direcţia Arhivelor Naţionale Bucureşti.
- expertiza tehnică şi planurile aferente;
- orice documentaţie care să permită identificarea imobilului, cum ar fi: autorizaţie de construire şi schiţa anexă, actul de trecere în proprietatea statului şi planul aferent.

4. ACTUL DE PROPRIETATE/DEŢINERE – copie tip xerox
Dacă actul este:
a. contract de vânzare – cumpărare şi schiţa anexă acestuia (necesar a fi anexată - în cazul în care aceasta există).                                                                                                                             

b. Sentinţă civilă, definitivă şi irevocabilă/executorie.
- se anexează Raportul de expertiză întocmit în dosarul în cauză, omologat şi legalizat de instanţa de judecată (în cazul în care acesta există) sau schiţa/schiţele parte integrantă din tranzacţiile consfinţite de instanţele de judecată.

c.1. Dispoziţie a Primarului General, emisă în baza prevederilor Legii nr.10/2001.
- se anexează şi procesul verbal de predare - primire / protocol (emis de: ex. Administrator - A.F.I.) şi schiţă/planuri/raport de expertiză anexe la D.P.G.

c.2. Dispoziţie a Primarului General, pentru punerea în aplicare a Sentinţelor Civile emise de instanţele de judecată.
- se anexează procesul verbal de predare - primire / protocol (emise de: ex. Administrator - A.F.I. şi/sau Executor Judecătoresc) precum şi schiţe/planuri/rapoarte de expertiză anexe acestora şi/sau omologate de instanţele de judecată.

d. Titlul de proprietate, eliberat conf.Lg.18/1991, Lg.1/2000, Lg.247/2005.
- se anexează şi procesul - verbal de punere în posesie precum şi schiţa anexă;
*în anumite cazuri se va anexa şi extras de plan parcelar emis de Primăria Sectorului pe raza căruia se află imobilul;

e. Act de lotizare/dezmembrare/alipire/ieşire din indiviziune şi schita anexă.
- se anexează şi actul de proprietate iniţial.

f. Certificat/Certificate de moştenitor.
- se anexează actul de proprietate  pentru imobilul care a facut obiectul succesiunii.

g. Act / Contract de Concesiune încheiat cu Municipiul Bucureşti
- se anexează schiţă/plan/raport de identificare/ridicare topografică parte integrantă din actul / contractul de Concesiune - în cazul în care există.


Programul cu publicul al Centrului de Informare si Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, București este: luni, marţi, joi, vineri între  orele 8,30-16,30 și  miercuri între orele 8,30-18,30.

- orarul și zilele stabilite pentru SERVICIUL CADASTRU din cadrul Direcției Patrimoniu în vederea asigurării programului cu publicul/audiențe sunt:

Marți - între orele 10.00-12.00;

Joi    - între orele 10.00 - 12.00;


Programul cu publicul se va desfășura la sediul din B-dul Regina Elisabeta nr.47, parter camerele 10,11,13A, 54(după caz).

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020